Vedtægter

Klimabevægelsens vedtægter og organisationsdiagrammer (pdf)

Vedtaget på det stiftende møde den 2. marts 2008. Senest revideret efter foreningens landsmøde den 4. oktober 2008, 1. marts 2009, 28. februar 2010, 26. september 2010 samt 2. oktober 2016.

§1 Navn og hjemsted
350 Klimabevægelsen i Danmark er en demokratisk og folkelig forening med hjemsted i København.

§2 Formål
Klimabevægelsen i Danmark

* arbejder for at stoppe menneskeforskyldt global opvarmning og dens uacceptable konsekvenser for mennesker og livet på jorden.

* arbejder for en fælles løsning, som er solidarisk og retfærdig, både på lokal og global plan

* arbejder for en klimapolitik, som tager udgangspunkt i den videnskabelige konsensus blandt klimaforskere. Vores grundliggende reference er den seneste rapport fra FNs klimapanel.

§3 Samarbejde
Vi vil samarbejde med alle organisationer, enkeltpersoner og parlamentariske repræsentanter, som deler vores formål, men altid forblive uafhængig af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

§4 Medlemmer
Medlem af Klimabevægelsen er ethvert individ, og enhver forening, organisation eller sammenslutning (dog undtaget politiske partier og politiske ungdomsorganisationer) som har tilsluttet sig bevægelsens grundlag og vedtægter skriftligt eller elektronisk. Alle medlemmer kan deltage i debatter, møder, kampagner og andre aktiviteter. Alle medlemmer opfordres til at skabe eller deltage i lokal- og temagrupper, som er det vigtigste demokratiske element i bevægelsens opbygning. Alle medlemmer kan suverænt deltage i Klimabevægelsens temagrupper, udvalg, netværk mv. – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, under ansvar overfor bevægelsen.

§5 Grupper
Alle medlemmer kan frit stifte nye lokal- og temagrupper, så længe disse arbejder inden for bevægelsens grundlag og vedtægter. Landsudvalget skal orienteres om dannelsen af en ny gruppe, så dette kan annonceres i bevægelsen.

Kun én lokalgruppe kan dække det samme geografiske område. Lokal- og temagrupper kan udtale sig om deres aktiviteter, i deres egen gruppes navn, men ikke i Klimabevægelsens navn. Offentlige udtalelser på vegne af hele bevægelsen må kun foretages af en talsperson eller en person, til hvem talspersonen har uddelegeret denne opgave efter aftale med landsudvalget.

§6 Landsudvalg
Klimabevægelsen koordinerer sit arbejde gennem et landsudvalg. På landsmødet i september/oktober måned sammensætter landsmødet et landsudvalg ud fra følgende principper:

* Ved direkte valg vælges 7 LU-medlemmer, samt 1. og 2. suppleant.

* Alle stemmeberettigede deltagere i landsmødet skal stemme på 4 forskellige kandidater til LU. Afstemningen er hemmelig.

* De 7 kandidater med flest stemmer udgør landsudvalget, og de kandidater med 8. og 9. flest stemmer bliver henholdsvis 1. og 2. suppleant.

* Landsudvalget konstituerer sig ved internt at udpege 2 ansvarlige for offentlige udtalelser og 2 økonomiansvarlige.

* Der tilstræbes bred repræsentation samt ligelig fordeling af kvinder og mænd.

* Lokalgrupperne og temagrupperne udpeger en repræsentant hver. Disse har observatør- og taleret til landsudvalgets møder, men ikke stemmeret.

En suppleant træder ind i landsudvalget, hvis et landsudvalgsmedlem udtræder. Hvis en talsperson eller økonomiansvarlig udtræder, vælger landsudvalget en midlertidig stedfortræder blandt landsudvalgsmedlemmerne.

Bevægelsens daglige administration forestås af landsudvalget. Bevægelsen tegnes af minimum 2 af landsudvalgets medlemmer, heraf dog 1 talsperson og 1 økonomiansvarlig.

Landsudvalget har desuden følgende opgaver (gerne ved uddelegering):

1. At sikre gennemførelsen af landsmødets vedtagelser samt bevægelsens grundlæggende principper, og at tage initiativer til en udvikling af disse vedtagelser, hvor det kan være nødvendigt.

2. At repræsentere Klimabevægelsen internationalt og nationalt i henhold til landsmødets retningslinier.

3. At forberede landsmøder.

4. At sikre bevægelsens daglige drift, herunder bl.a., at sikre demokratiet og at der foregår en god kommunikation mellem medlemmerne samt at bevægelsens medlemsregistrering fungerer.

5. At sikre at al kommunikation gennem bevægelsens elektroniske system fungerer – herunder en fælles national hjemmeside med vejvisere til lokale grupper, temagrupper osv.

6. At sørge for at lokal- og temagrupper har observatør-status i landsudvalget med taleret.

7. At vejlede alle grupper, hvis der opstår problemer i forholdet mellem suverænitet og Klimabevægelsens grundlag og vedtægter.

Landsudvalget beslutter selv, hvor og hvor ofte de vil holde møde.

Landsudvalget sørger for rejseudligning i forbindelse med møder.

Landsudvalget tilstræber at beslutninger træffes ved konsensus. Ved eventuelle afstemninger træffes beslutninger ved almindeligt flertal.

Landsudvalgets udgifter afholdes af bevægelsen.

Dagsorden og referater offentliggøres.

Landsudvalget daglige drift foretages af et sekretariat, som landsudvalget nedsætter.

Landsudvalget sørger for at der bliver nedsat en IT gruppe samt andre relevante grupper med organisatoriske opgaver.

Landsudvalgsmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel og er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af landsudvalgsmedlemmerne (4) er til stede.

Landsudvalgets medlemmer søger for at uddelegere opgaver, også dem, som er præget af ansvar og prestige, sådan at viden, kompetencer og selvtillid omkring det at organisere en bevægelse spredes internt i bevægelsen (undtagen økonomi/adgang til konti, som forbliver de økonomiansvarliges og landsudvalgets ansvar).

§7 Landsmødet
Bevægelsens højeste myndighed er landsmødet. Landsmødet er åbent for alle, men kun medlemmer som har betalt det vejledende kontingent har stemmeret og mulighed for at stille op til landsudvalget.

Der afholdes landsmøder to gange årligt i februar/marts og september/oktober.

På landsmødet i september/oktober som afholdes med fuld dagsorden skal følgende punkter være indeholdt i dagsorden:

1.    Vedtagelse af dagsorden.
2.    Valg af referent.
3.    Valg af ordstyrer.
4.    Beretning fra landsudvalget.
5.    Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne.
6.    Indkomne forslag.
7.    Økonomi;
8.    Aflæggelse af regnskab.
9.    Budget, fastsættelse af vejledende kontingent og fordelingsnøgle
10.    Handlingsplan og arbejdsprogram.
11.    Valg til landsudvalg (kun i februar/marts og september/oktober).
12.    Valg af revisorer (1 gang årligt).

Landsudvalget udarbejder dagsorden. Forslag til dagsorden til mødet i september/oktober skal være landsudvalget i hænde 3 uger før, således at det kan sendes ud på Internettet senest 2 uger før landsmødet, sammen med landsudvalgets økonomi-forslag (fordelingsnøgle og budget). Senest 1 uge før mødet skal evt ændringsforslag til økonomien være landsudvalget i hænde.

Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes af landsudvalget eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne ønsker det. Et ekstraordinært landsmøde indkaldes med dagsorden, med mindst 2 ugers varsel.

Landsmødets afgørelser træffes med almindeligt flertal.

Udover det årlige landsmøde med fuld dagsorden afholdes et landsmøde i februar/marts måned. Dagsorden på dette møde fastsættes af landsudvalget, men kan ikke indeholde nogen af punkterne f-l.

Landsudvalget sørger for rejseudligning.

§8 Økonomi
Klimabevægelsens medlemmer opfordres, men er ikke forpligtede, til at betale et årligt kontingent. Betaling af vejledende kontingent er dog en forudsætning for at kunne opstilles til landsudvalget og for at være stemmeberettiget ved afstemninger på landsmødet. Et medlemskab giver én stemme.

Landsmødet fastsætter et vejledende kontingent.

Landsmødet fastsætter en fordelingsnøgle til lokalgrupperne og temagrupperne ud fra deres medlemstal og aktiviteter, efter forslag fra landsudvalget.

Lokale tema- og netværksgrupper styrer selv deres økonomi.

Budget, regnskab og revision er åbne.

Det er alene Klimabevægelsens nationale grupper, der kan søge landsdækkende fonde, forbund og foreninger om tilskud, koordineret med de økonomiansvarlige under landsudvalget. Lokalgrupper kan søge lokale fonde.

§9 Klimabevægelsens rummelighed
Klimabevægelsen er mangfoldig og medlemmerne har forskellige holdninger til mange ting. Vi tilstræber derfor en stor grad af selvbestemmelse i lokalgrupper/temagrupper/udvalg – under ansvar over for bevægelsens grundprincipper og vedtægter.

§9.1 Karantæne
Landsstyrelsen kan om nødvendigt pådømme karantæne for kortere perioder fra bevægelsens aktiviteter til medlemmer som på grov eller gentagen vis modarbejder formål, grundlag, etikette, vedtægter eller bestemmelser.

§9.2 Eksklusion
Såfremt et medlem til skade for Klimabevægelsen på grov eller gentagen vis modarbejder formål, grundlag, etikette, vedtægter eller bestemmelser kan eksklusion finde sted, når landsstyrelsen foreslår det på et landsmøde, og forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslag om eksklusion skal indkomme mindst 2 uger inden Landsmødet, og skal fremgå af den udsendte dagsorden.

§10 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer indsendes som forslag til landsmødet, hvor de kan vedtages med 2/3 flertal.

§11 Opløsning
Klimabevægelsen kan opløses ved almindeligt flertal på 2 på hinanden følgende landsmøder.

Bevægelsens formue overgår ved opløsning til en anden forening med lignende formål.

Min kurv

Velkommen til KlimaTV

Velkommen til KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Støt Klimabevægelsen!

Støt Klimabevægelsen!

Betal kontingent via VISA-kort, MasterCard, PayPal eller bankoverførsel.

Næste events

« september 2017 » loading...
M T O T F L S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Ja Nej