Vedtægter

 Klimabevægelsens vedtægter og organisationsdiagrammer (pdf)

Se:
Organisationsdiagram, bilag1;
Forslag til lokalgruppestruktur, bilag 2;
Klimabevægelsens grundlag og interne etikette, bilag 3.

Vedtaget på det stiftende møde den 2. marts 2008, revideret efter foreningens landsmøde den 4. oktober 2008, 1. marts 2009, 28. februar 2010, 26. september 2010, 2. oktober 2016 samt 8. oktober 2017

§1 Navn og hjemsted

350 Klimabevægelsen i Danmark er en demokratisk og folkelig forening med hjemsted i København.

§2 Formål

350 Klimabevægelsen i Danmark arbejder som del af den globale klimabevægelse, der beskrives af 350 organiseringsmanifest, for

 • at stoppe menneskeforskyldt global opvarmning og dens uacceptable konsekvenser for mennesker og livet på jorden
 • en fælles løsning, som er solidarisk og retfærdig, både på lokal og global plan
 • en klimapolitik, som tager udgangspunkt i den videnskabelige konsensus blandt klimaforskere. Vores grundliggende reference er Parisaftalens klimamål.

§3 Samarbejde

Vi vil samarbejde med alle organisationer, enkeltpersoner og parlamentariske repræsentanter, som deler vores formål, men altid forblive uafhængig af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

§4 Medlemmer

Medlem af Klimabevægelsen er ethvert individ, og enhver forening, organisation eller sammenslutning (dog undtaget politiske partier og politiske ungdomsorganisationer) som har tilsluttet sig bevægelsens grundlag og vedtægter skriftligt eller elektronisk og som har betalt kontingent indenfor det seneste år, medmindre de har status som klimafrivillige. Alle medlemmer kan deltage i debatter, møder, kampagner og andre aktiviteter. Alle medlemmer opfordres til at skabe eller deltage i lokal- og temagrupper, som er det vigtigste demokratiske element i bevægelsens opbygning. Alle medlemmer kan suverænt deltage i Klimabevægelsens temagrupper, udvalg, netværk mv. – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, under ansvar overfor bevægelsen.

§4b. Klimafrivillige

Landsudvalget kan for et år ad gangen beslutte at give udvalgte medlemmer en status som klimafrivillige, der som følge af deres økonomiske situation, ekstraordinære indsats eller andre grunde ikke behøver at betale kontingent i det kommende år. Klimafrivillige har ikke opstillings- eller stemmeret på landsmøderne, medmindre de indenfor det seneste år har betalt et frivilligt kontingent, der svarer til det aktuelle medlemskontingent. Derudover kan klimafrivillige deltage i andre aktiviteter på lige fod med almindelige medlemmer.

§5 Grupper
Alle medlemmer kan foreslå nye lokal- og temagrupper. Inden for foreningens grundlag og vedtægter giver Landsudvalget mandat til disse grupper. Mandatet skal beskrive gruppens navn, mål, metode til at nå målet, varighed, formand/tovholdere, intern organisering, relation til andre grupper samt støtte fra LU. Dannelsen af en ny gruppe annonceres i bevægelsen. Aktive grupper præsenteres ved landsmødet.

Kun én lokalgruppe kan dække det samme geografiske område. Lokal- og temagruper kan udtale sig om deres aktiviteter, i deres egen gruppes navn, men ikke i Klimabevægelsens navn. Offentlige udtalelser på vegne af hele bevægelsen må kun foretages af en talsperson eller en person, til hvem talspersonen har uddelegeret denne opgave efter aftale med landsudvalget.

§6 Landsudvalg

Klimabevægelsen koordinerer sit arbejde gennem et landsudvalg. På landsmødet i september/oktober måned sammensætter landsmødet et landsudvalg ud fra følgende principper:

 1. Ved direkte valg vælges 7 LU-medlemmer, samt 1. og 2. suppleant.
 2. Alle deltagerne i landsmødet skal stemme på 4 forskellige kandidater til LU. Afstemningen er hemmelig.
 3. De 7 kandidater med flest stemmer udgør Landsudvalget, og de kandidater med 8. og 9. flest stemmer bliver hhv. 1. og 2. suppleant.
 4. Landsudvalget konstituerer sig ved internt at udpege 2 ansvarlige for offentlige udtalelser og 2 økonomiansvarlige.
 5. En suppleant træder ind i landsudvalget, hvis et landsudvalgsmedlem udtræder. Hvis en talsperson eller økonomiansvarlig udtræder, vælger landsudvalget en midlertidig stedfortræder blandt landsudvalgsmedlemmerne.
 6. Lokalgrupperne og temagruppernes udpegede formænd/tovholdere har observatør- og taleret til landsudvalgets møder, men ikke stemmeret.
 7. Der tilstræbes bred repræsentation samt ligelig fordeling af kvinder og mænd.

Bevægelsens daglige administration forestås af landsudvalget. Bevægelsen tegnes af minimum 2 af landsudvalgets medlemmer, heraf dog 1 talsperson og 1 økonomiansvarlig:

Landsudvalget har desuden følgende opgaver (gerne ved uddelegering):

 1. At sikre gennemførelsen af landsmødets vedtagelser samt bevægelsens grundlæggende principper, og at tage initiativer til en udvikling af disse vedtagelser, hvor det kan være nødvendigt.
 2. At repræsentere Klimabevægelsen internationalt og nationalt i henhold til landsmødets retningslinier.
 3. At forberede landsmøder.
 4. At sikre bevægelsens daglige drift, herunder bl.a., at sikre demokratiet og at der foregår en god kommunikation mellem medlemmerne samt at bevægelsens medlemsregistrering fungerer.
 5. At sikre at al kommunikation gennem bevægelsens elektroniske system fungerer – herunder en fælles national hjemmeside med vejvisere til lokale grupper, temagrupper osv.
 6. At sørge for at lokal- og temagrupper har observatør-status i landsudvalget med taleret.
 7. At vejlede alle grupper, hvis der opstår problemer i forholdet mellem suverænitet og Klimabevægelsens grundlag og vedtægter.

Landsudvalget beslutter selv, hvor og hvor ofte de vil holde møde.

Landsudvalget sørger for rejseudligning i forbindelse med møder.

Landsudvalget tilstræber at beslutninger træffes ved konsensus. Ved eventuelle afstemninger træffes beslutninger ved almindeligt flertal.

Landsudvalgets udgifter afholdes af bevægelsen.

Dagsorden og referater offentliggøres.

Landsudvalget daglige drift foretages af et sekretariat, som landsudvalget nedsætter.

Landsudvalget sørger for at der bliver nedsat en IT gruppe samt andre relevante grupper med organisatoriske opgaver.

Landsudvalgsmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel og er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af landsudvalgsmedlemmerne (4) er til stede.

Landsudvalgets medlemmer søger for at uddelegere opgaver, også dem, som er præget af ansvar og prestige, sådan at viden, kompetencer og selvtillid omkring det at organisere en bevægelse spredes internt i bevægelsen (undtagen økonomi/adgang til konti, som forbliver de økonomiansvarliges og landsudvalgets ansvar).

§7 Landsmødet

Bevægelsens højeste myndighed er landsmødet. Landsmødet er åbent for alle, men kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmeret og mulighed for at stille op til Landsudvalget.

Der afholdes landsmøde 2 gange årligt i hhv. februar/marts og i september/oktober.

På landsmødet i september/oktober som afholdes med fuld dagsorden skal følgende punkter være indeholdt i dagsorden:

 1. Vedtagelse af dagsorden.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af ordstyrer.
 4. Beretning fra landsudvalget.
 5. Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne.
 6. Indkomne forslag.
 7. Økonomi;
 8. Aflæggelse af regnskab.
 9. Budget, fastsættelse af vejledende kontingent og fordelingsnøgle
 10. Handlingsplan og arbejdsprogram.
 11. Valg til landsudvalg (kun i februar/marts og september/oktober).
 12. Valg af revisorer (1 gang årligt).

Landsudvalget udarbejder dagsorden for landsmøderne. Forslag til dagsorden for mødet i september/oktober skal være landsudvalget i hænde 3 uger før, således at det kan sendes ud på Internettet senest 2 uger før landsmødet, sammen med landsudvalgets økonomi-forslag (fordelingsnøgle og budget). Senest 1 uge før mødet skal evt. ændringsforslag til økonomien være landsudvalget i hænde.

Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes af landsudvalget eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne ønsker det. Et ekstraordinært landsmøde indkaldes med dagsorden, med mindst 2 ugers varsel.

Landsmødets afgørelser træffes med almindeligt flertal.

Landsudvalget sørger for rejseudligning.

Udover det årlige landsmøde med fuld dagsorden afholdes et landsmøde i februar/marts måned. Dagsorden på dette møde fastsættes af landsudvalget, men kan ikke indeholde nogen af punkterne f-l. Landsudvalget sørger for rejseudligning.

§8 Økonomi

Klimabevægelsens medlemmer betaler et årligt kontingent; dog er dette valgfrit, hvis de har status som klimafrivillige. Betaling af kontingentet er en forudsætning for at kunne opstilles til landsudvalget og for at være stemmeberettiget ved afstemninger på landsmødet. Et medlemskab giver én stemme.

Landsmødet fastsætter en eller flere kontingentsatser.
Landsmødet fastsætter en fordelingsnøgle til lokalgrupperne og temagrupperne ud fra deres medlemstal og aktiviteter, efter forslag fra landsudvalget.

Lokale tema- og netværksgrupper styrer selv deres økonomi.

Budget, regnskab og revision er åbne.

Det er alene Klimabevægelsens nationale grupper, der kan søge landsdækkende fonde, forbund og foreninger om tilskud, koordineret med de økonomiansvarlige under landsudvalget. Lokalgrupper kan søge lokale fonde.

§9 Klimabevægelsens rummelighed

Klimabevægelsen er mangfoldig og medlemmerne har forskellige holdninger til mange ting. Vi tilstræber derfor en stor grad af selvbestemmelse i lokalgrupper/temagrupper/udvalg – under ansvar over for bevægelsens grundprincipper og vedtægter.

§9.1 Karantæne

Landsstyrelsen kan om nødvendigt pådømme karantæne for kortere perioder fra bevægelsens aktiviteter til medlemmer som på grov eller gentagen vis modarbejder formål, grundlag, etikette, vedtægter eller bestemmelser.

 §9.2 Eksklusion

Såfremt et medlem til skade for Klimabevægelsen på grov eller gentagen vis modarbejder formål, grundlag, etikette, vedtægter eller bestemmelser kan eksklusion finde sted, når landsstyrelsen foreslår det på et landsmøde, og forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslag om eksklusion skal indkomme mindst 2 uger inden Landsmødet, og skal fremgå af den udsendte dagsorden.

§10 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer indsendes som forslag til landsmødet, hvor de kan vedtages med 2/3 flertal.

§11 Opløsning

Klimabevægelsen kan opløses ved almindeligt flertal på 2 på hinanden følgende landsmøder.

Bevægelsens formue overgår ved opløsning til en anden forening med lignende formål.

Betaling i gang

Velkommen til KlimaTV

Velkommen til KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Næste events

Der er på dette tidspunkt ingen kommende begivenheder.

Bliv medlem!

Bliv medlem!

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.