Mødested: Kl. 13.00 hos Niels Rasmussen, A. N. Hansens Alle 24 A, 2900 Hellerup

Deltagere: Jeppe, Thomas, Jean-Francois, Liv, Niels, Jais, Jørn, Mads, Rikke

Gæster: Rasmus Vincentz, Camilla Julia Olsen

Ordstyrer: Liv

Referent: Thomas (samt Rikke)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat af LU-møde den 21. april 2008.

Er godkendt, såfremt der IKKE er fremsendt indvendinger forud for mødet.

3. Mailvagter

Nåede ikke at blive drøftet.

4. Nyt fra grupper med fremmødte repræsentanter (andre end Landsudvalgets medlemmer)

Nåede kun at blive drøftet sporadisk.

5. Demonstration den 17. maj (Jørn, Jais, Thomas, Niels)

a. Plakater & flyers

Der er nogenlunde styr på det.

b. Talere (Niels har i dag desværre fået et meget sent afbud fra Jakob Morild). Jakob har lovet at stille op en anden gang.

c. Musikere: Benjamin Kobbel og brasiliansk Guitar-spiller har meldt afbud til Niels. Action Taken kan ikke. Alle musikere synes godt om initiativet ”Klimabevægelsen”, men invitationerne er generelt udsendt med for kort varsel.

Sea of Tranquility (elektronisk musik) kan godt og optræder på Kgs. Nytorv og måske også på Rådhuspladsen hvis vi ønsker det.

Brasiliansk samba-band deltager undervejs i demonstrationen.

Der arrangeres ”simpel lyd” begge steder.

d. Miljø-NGOér og andre.

Støtterne kan ses på hjemmesiden.

e. Hvem skal hvad op til den 17. maj ?

Det skal være muligt for de fremmødte at betale for mødetegn.

Der kan også anvendes raslebøsser (organiseres af Jørn) ?

f. Hvem skal hvad på selve dagen ?

Flytte lyd på selve dagen (der skal bruges lidt hjælp til det)

Der skal sørges for at folk kan indmelde sig på dagen (der skal bruges lidt hjælp til det)

6. Landsmøde den 15. juni

g. Lokale

Thomas booker lokale på Københavns Universitet. Rikke tjekker ”Træ-Byg” som back-up.

h. Oplægsholdere

OVE/Energi-forlig + Klima-Afrika. Polerne-delen droppes.

i. Workshops

Gerne noget mere involverende og debat-skabende udover de Thomas´s skitserede program, altså noget i stil med det som Rasmus Vincentz / Jeppe Læsøe forslår om ”hvordan forstår almindelige mennesker problemstillingen miljø – og hvordan man forstår problem-løsningerne ?”. Der afsættes tid til 15 min oplæg + 1 times workshop

j. Indkomne forslag, herunder resolutionsforslag + vedtægtsændringer

(Jean-Francois tovholder). Niels, Thomas og Jean-Francois udarbejder udkast.

k. Økonomi, aflæggelse af regnskab & budget (inkl. vejledende kontingent mv.)

Thomas & Rikke

l. Vedtagelse af handlingsplan, proces og arbejdsprogram (inkl. kommende arrangementer) (Rikke er tovholdere)

m. Logo-afstemning (Jeppe er tovholder)

7. Logokonkurrencen (Jeppe) *

Det er på plads og LU har valgt 5 forslag.

8. Nyt fra grupper (LU kontaktpersoner)

IT-gruppen (Jean-François): status hjemmeside

Økonomi (Thomas)

Sekretariatet (Nynne)

Formidling (JF)

mm.

Alle dele blev kun sporadisk drøftet.

Jørn vil gerne lave Københavner-lokal-grupper med det samme. Vi kan annoncere opstarten af disse på demonstrationen. Et møde kunne afholdes inden landsmødet (Jørn tager initiativ til det).

9. Klimabevægelsens mission og krav

Drøftelse med udgangspunkt i Rasmus Vincentz´s oplæg af Jeppe Læsøe fra Danmarks Pædagogiske Universitet, omkring tanker for Klimabevægelsens mission mv. Udgangspunkt i de ”dilemmaer” som individer har, når de skal lave helt almindelige dagligdags-beslutninger, som er ”godt i én henseende”, men måske negativt for klimaet. Jørn: ”Også behov for prioritering af ressourcer. Også behov for åbne debatter”. Drøftelse hvor løsningerne ligger, hos individet eller i ”det politiske”? Skal Klimabevægelsen mene at det hovedsageligt er politisk, eller vil vi også arbejde mod det ”Individuelle” ? ”Lokalgrupper København bør udvikles”. Rasmus: ”Styrken skal være inddragelse af individer, men vores handlemåde kan også være på det politiske plan SAMTIDIG med inddragelse af individer. ”Folkeinddragelse giver flere handlemuligheder”. Niels: ”Fint med den individuelle indsats….vi skal anvise individuelle handlemuligheder”. Rasmus: ”Klimabevægelsen har erklæret at udgangspunktet er IPCC…., men hvordan kommer vi derhen?” . ”Hvad vil folk være med til…diskussionen om forbud”. ”Hvad synes folk?”. ”Hvad vil folk være med til?”. ”Vi skal prøve at tage mere udgangspunkt i hvad folk faktisk mener er løsningen på problemet”. ”Dagsorden til landsmødet skal gerne lægge op til mere debat”.

10. Drøftelse af principper for politisk tilhørsforhold, part 2 (Nynne)

Om hvorvidt det er comme il faut at skrive på hjemmesiden, at vi holder workshop i fx Folkets Hus.

Den drøftelse nåede vi ikke at tage.

11. Rapport fra snak med Jørgen Steen Nielsen (JF, Liv, Nynne, Thomas)

Blev kun sporadisk drøftet pga. manglende tid.

12. Udlevering af informationer til intern rapport / v. Camilla Julia Olsen

Camilla har forespurgt LU om hun kan få aktindsigt i vores medlems-database således at hun kan skrive en rapport om Klimabevægelsen i forbindelse med hendes studie i markedsføring.

Landsudvalget er enstemmigt indforstået med at udlevere de oplysninger som Camilla ønsker, jvf. de medlems-informationer som de angiver ved tilmelding (herunder særligt køn, post-nummer, alder, uddannelse/ansættelse), samt medlemstal + antal betalende medlemmer. Som krav skal Camilla love garanti om fuld fortrolighed, ligesom hendes rapport på ingen måde må indeholde personhenførbare oplysninger, og at rapporten skal betragtes som fortrolig. Note: Alder bør tilføjes til ”indmeldings-mailen”.

Forslag til program på Klimabevægelsens Landsmøde Søndag 15 Juni 2008

Forslag til mødested: Auditorium 3-04, Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

OBS: Jvf. Vedtægterne, så skal dagsorden + økonomi-forslag (fordelingsnøgle og budget) være sendt ud på internettet senest 2 uger før landsmødet, således senest 1. Juni 2008).

Kl. 10.00 Dørene åbnes (folk fra Jylland + Fyn kan komme og mødes)

Kl. 12.00 – 12.30 Registrering

Kl. 12.30 – 12.35 Velkomst ved stifterne (Jean-Francois & Nynne)

Kl. 12.35 – 13.00 ”Energi-forliget 21 Februar 2008 – Hvad kom der ud af det, og hvilke realistiske muligheder er der for udbygning af vedvarende energi i Danmark?” (Ejvin Beuse, Organisationen fra Vedvarende Energi / OVE – Bekræftet)

Kl. 13.00 – 13.30 ”Synlige klimaændringer 2 / Afrika ” (Poul Erik Lauridsen, CARE Danmark – Bekræftet)

Kl. 13.30 – 13.45 Workshop Oplæg Jeppe Læsø (Liv er kontakt-person)

Kl. 13.45 – 14.45 Workshop v. Rasmus Vincentz og Jeppe Læsø

Kl. 14.45 – 14.50 Præsentation af logoer

Kl. 14.50 – 15.20 Pause & Kaffe / mulighed for TEMA-gruppe præsentationer ved poster/plakater

Kl. 15.20 – 16.40 Formalia / Det officielle Landsmøde

Afstemning om logo

 a) Vedtagelse af Dagsorden

 b) Valg af referent

 c) Valg af ordstyrer

 d) Beretning fra Landsudvalget

 e) Erfarings-udveksling fra lokal- og temagrupperne (30 min).

 (hver gruppe opfordres til at uddele en kort skriftlig status (fx ét A4 eller planche), og får desuden mulighed for 5 min til at præsentere)

 f) Indkomne forslag, herunder resolutionsforslag + vedtægtsændringer.

 g) Økonomi, aflæggelse af regnskab & budget (inkl. vejledende kontingent mv.)

 h) Vedtagelse af handlingsplan og arbejdsprogram (+ kommende arrangementer)

 i) Valg af revisor (1 gang årligt)

Kl. 16.40 Afrunding

Kl. 16.35 – 18.00 Møder i lokal- og tema-grupperne: (Indkaldes separat forud for Landsmødet)

 

Bilag:

Mail-vagter

Uge 16 [14 – 20 April] : JF

Uge 17 [21 – 27 April]: Thomas

Uge 18 [28 April – 4 Maj]: Thomas

Uge 19 [5 – 11 Maj] : Jais Uge 20 [12 – 18 Maj]: Rikke

Uge 21 [19 – 25 Maj]: Jørn

Uge 22 [26 Maj – 1 Juni]: Jørn

Uge 23 [2 – 8 Juni] Jeppe

Uge 24 [9 – 15 Juni] Jeppe

Uge 25 [16 – 22 Juni] ?

Uge 26 [23 – 29 Juni] ?

Uge 27 [30 Juni – 6 Juli]

Uge 28 [7 Juli – 13 Juli]

Uge 29 [14 Juli – 20 Juli]