Kl. 18.00 – 19.00 hos Jens Hørby Jørgensen, Fengersvej 13, Valby
Deltagere: Katrine, Jens, Thomas, Rasmus, Lars, Frederik, Ulrik, Thøger
Afbud: Per, Jens W, AnneGrethe

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Opsamling på Landsmødet søndag 2. oktober 2016
Velkommen til det nye landsudvalg – kort runde
Katrine (bor i Nyborg. Arbejdet tidligere i WWF. Tovholder for AnsvarligKommune)
Ulrik (bor i Islev, læser bachelor i katastrofe- og risiko-management. Pædagogmedhjælper)
Lars (i LU siden 2014, aktiv i AnsvarligFremtid, økonom-uddannet. Ansat i VE, bor Århus)
Rasmus (uddannet historie + miljøvurdering, hjemmeside-ansvarlig. Ønsker at styrke KiD organisatorisk. Bor på Langeland.)
Frederik (Kommunikation stud. på CBS. Fokus på kommunikation. Fået job i BaneDanmark omkring Ringsted-Fehmern forbindelsen)
Jens (i KiD siden 2009…ser stort potentiale i AnsvarligFremtid. Arbejder i konsulentfirma).
Thøger (i KiD siden 2009. Økonom-uddannet. Miljø- og Fødevaremini)
Thomas (i KiD siden 2008. Ansat på Københavns Universitet. Stort fokus på AnsvarligFremtid. På sigt ønsker han et projekt om solceller på kommunale bygninger + netværk af klimapolitiske partisoldater i alle danske partier repræsenteret i folketinget).
Vi går i tænkeboks om, hvordan vi bedst muligt drager nytte af den enorme ekspertise som Jens W og Per sidder inde med.

Kan vi udsende (og uploade på fx https://www.klimabevaegelsen.dk/foredrag/)
den udarbejdede Årsberetning til medlemmerne i næste nyhedsbrev?             JA
Kan vi tilrette vedtægtsændringer (og uploade) og udsende til medlemmer i nyhedsbrev?     JA
Kan vi tilrette referat fra Landsmødet (og uploade) og udsende til medlemmer i nyhedsbrev?    JA
Kan vi udsende (og uploade) de præsenterede slides til medlemmerne i nyhedsbrev?         JA
– er der behov for ændringer inden udsendelse?                            NEJ.
RASMUS OG THOMAS FØLGER OP MED HJEMMESIDE OG NYHEDSBREV

3. Konstituering af Landsudvalget
Udpegning af
2 talspersoner (Thomas & Jens)
økonomi-ansvarlig (Thomas)
sekretær (Thomas / måske Frederik senere)
web- og medlemsansvarlig (Rasmus)
Andre ansvarsområder. Thomas laver overblik over sekretariats-funktioner som kan uddelegeres.
Rasmus opdaterer navne og telefonnumre https://www.klimabevaegelsen.dk/landsudvalg/
92-gruppe kontakt (92 Klima-gruppe): Katrine
92-gruppe kontakt (92 Store-gruppe): Lars
Kontaktpersoner 350.org: Lars, Katrine, Thomas
Måske skal LU også overveje at have tovholdere for policy-udvikling i fremtiden.

4. Øvrig opsamling på landsmødet
– Er der noget vi skal sikre at vi får samlet op på?
(nye tema-grupper fx fra Solrød (Egon) og Gribskov (Merethe) Kommuner?):
THOMAS FØLGER OP MED KONTAKT TIL EGON OG MERETHE
+ ULRIK AFDÆKKER KOMMUNE-KLIMAGRUPPER (fx via hjemmeside-tjek)
– Kan vi lave banner-reklamer til Facebook med opfordring til betaling af medlemskontingent? RASMUS
– Forventer vi at LU-medlemmer betaler frivilligt kontingent…..eller er det også frivilligt? ANBEFALES
JA TIL STØRRE ”STØT OS” knap på hjemmesiden
– Faste punkter på LU-møder i 2016-17. KOMMUNIKATION BØR VÆRE FAST PUNKT

5. Nyt fra temagrupper:

5.1 AnsvarligFremtid
– Møde i AF koordineringsgruppen tirsdag 11. september kl. 19.00 – 21.00 (hos Jens).
– Møde med Forsikring og Pension torsdag 20. oktober kl. 15
– Møde med MP Pension tirsdag 22. november kl. 15

5.2 AnsvarligKommune
Flot Ritzau pressehistorie udsendt 24. september:
http://www.business.dk/energi/nu-kan-kommuner-undgaa-sorte-investeringer-i-kul-og-olie
Koordineringsmøde afholdt 5. oktober, herunder med kampagne-koordinator Camilla Kornbeck (kommunikations-uddannet, men pt uden job) som har rigtig mange gode ideer. Camilla har fået Facebook administrator-adgang, og ønsker også gerne at opsætte nyt format for AnsvarligFremtids nyhedsbreve via MailChimp.

5.3 Opdatering af temagrupperne.
BESLUTNING: Grupper som reelt ikke er aktive, flyttes over på listen over ”passive” grupper.

6. Landsmøde nr. 20 – foråret 2017
Skal vi sætte en dato i kalenderen, fx søndag 26. marts 2017

7. Langeland strategi-møde
Skal vi sætte en dato i kalenderen, fx lørdag/søndag 2-3. september 2017

8. Næste møder (den anden onsdag i hver måned)
Onsdag den 9. november kl. 19-21 (afholdes hos Thomas)
Onsdag den 14. december kl. 19-21 (afholdes hos Thøger)
Onsdag den 11. Januar 2017 kl. 19-21 (sted: TBD)
Onsdag den 8. Februar 2017 kl. 19-21 (sted: TBD)
Onsdag den 8. Marts 2017 kl. 19-21 (sted: TBD)

9. Evt & punkter til næste LU-møde 9. November
Annegrethe kan holde oplæg om ”Hvor er humanisterne”.
Alternativt så vil vi (også) drøfte ”Hvordan skal vi kommunikere”

10. Januar hverve-møde 2017?
Emnet sættes på næste LU-møde.

NOTE: Thøger vil fremsende ”Klimaforum09: Kommunikations-strategi” fra Niels Fastrup