Mødested: Liv Berner, Strandboulevarden 150, 4th. 2100 Kbh. Ø

Deltagere: Jeppe, Thomas, Jean-Francois, Liv, Jais, Jørn, Mads, Rikke

Gæster: Rikke (IT-gruppen), Lisbeth (Talsmand Lejre-gruppen)

Afbud: Niels

Ordstyrer: Rikke

Referent: Thomas

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat af LU-møde den 12 Maj 2008.

Thomas sender ud til LU til godkendelse. Antages godkendt, såfremt der IKKE er fremsendt indvendinger indenfor én uge.

3. Fordeling af mailvagter

Ny vagtplan aftalt

4. Nyt fra grupper med fremmødte repræsentanter (andre end Landsudvalgets medlemmer)

Lejre-gruppen (ved Lisbeth): Alle kommuner skal lave planstrategi >4 år frem.

Der er nu udarbejdet en plan fra Lejre Kommune med fokus på bæredygtighed i Lejre.

Kommunernes Landsforening har lavet en pjece til kommunerne om bæredygtighed. Lokal-gruppen mødte op til borgermøde i Lejre Kommune (gammel venstre-kommune).

Natur- og Teknik-udvalget inviteret til møde i kommunens ”grønne råd” på lige fod med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund mfl.

Det første møde afholdes 12 Juni 2008.

I forbindelse med Agenda 21 planerne er kommunerne forpligtet til at inddrage interessent-grupper. Lejre er en landkommune med relativt mange pendlere, og dårlig kollektiv trafik udbygning. Kommunernes bygninger kan energi-forbedres. I KL-materialet ligger der et eksempel fra Middelfart som har benyttet et ekstern firma til at lave ”klima-initiativer” på kontrakt med Kommunen, på favorable låne-vilkår. Krav til nybyggeri i Lejre Kommune (lav-energi, passiv-huse). Den nye planlov giver mulighed for at kommunerne kan sætte regler for nybyggeri. Køge kommune har dele-bil ordning. Kunne eventuelt samkoordineres med indbyggere i Lejre kommune. Hun håber at kunne holde et møde hvor de evaluerer deres arbejde i kommunen og deres tilknytning til Klimabevægelsen.

5. Landsmøde d. 15. juni

Status på programmet:

Alle eksterne oplægsholdere har bekræftet overfor Thomas og Liv.

Velkomst holdes af JF

a) Vedtagelse af dagsorden

b) Find referent: Jørn og Mads

c) Find ordstyrer: Jørn og Mads

d) Beretning fra Landsudvalget (JF laver udkast)

e) Erfarings-udveksling fra lokal- og temagrupperne.

Hver kontakt-person bør kontakte lokal-grupperne for at bede dem indsende kort skriftligt oplæg, henholdsvis; Ligeledes bør hver kontaktperson opfordre temagrupperne til at lave en planche, som kan udstilles i pausen, samt gerne stille op med en repræsentant, der kan fortælle om gruppen.

Kolding: JF

Lejre: Niels

Odsherred: Liv

Randers: Jais

Vestsjælland: Liv

Århus: Thomas

Amager: Jeppe

Nordvest/Brønshøj: Jais

Ligeledes bør hver kontaktperson opfordre temagrupperne til at lave en planche, som kan udstilles i pausen, samt gerne stille op med en repræsentant, der kan fortælle om gruppen.

f) Indkomne forslag

Vedtægtsændringer

Fristen er 3 uger før landsmødet. Der er indsat nogle kommentarer omkring vedtægtsændringer på debat-forum, men de er indkommet for sent, og de burde være tilsendt lu@klimabevaegelsen.dk Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at kunne blive behandlet ved det kommende landsmøde.

Tanker om Klimabevægelsens Mission (JF, Niels og Thomas… laver udkast)

Atomkraft-oplæg (evt. debat-oplæg ved Jørn)

g) Økonomi, aflæggelse af regnskab og budget (inkl. vejledende kontingent).

* Balance

* Indtægter, udgifter (inkl. udgifter)

* Antal betalende (og i % af medlemmer)

* Kort redegørelse for demonstrationen (udgifter + indtægter)

* Fordelingsnøgle svær at lave.

h) Vedtagelse af handlingsplan og arbejdsprogram

Arbejdsplan for Klimabevægelsen (Rikke)

* Oplysningsforbundet DEO (seminar & besøg i EU i Bruxelles)

* Lørdag d. 6. september cykeldemonstration

* 4. – 7. september i Københavns Klima-uge

* 17. – 21. september: Europæiske Sociale Forum i Malmø

* Lørdag 4. oktober: Landsmøde i Klimabevægelsen

* Seminar slutningen af oktober/start november

* Lørdag 6. december: Global day of action – FNs klimaforhandlinger i Polen

* Ad hoc seminarer (fx oplæg fra Energi-net).

i) Valg af revisor

Det annonceres at vi behøver en revisor.

Rejseudligning ifm. Landsmødet 15 Juni 2008 (ansvarlig)

Folk fra provinsen får refunderet alle rejse-udgifter ud over 50 kr.

Folk fra København opfordres til at bidrage med et mindre beløb (ca 50 kr, eller ”det man kan”).

Underskud dækkes af Landsudvalget.

Reklamering for selve mødet:

Nuværende: Det er annonceret på Hjemmesiden + via medlemsmail (JF)

Resten af de nye medlemmer (som ikke er registreret via Rise-up) skal inviteres (ordnes af JF og Rikke).

Jørn og Mads forfatter ”En tekst / Indbydelse” som alle kan vælge at bruge.

Øko-net (Jais)

Presse-meddelelse (Jais).

Reklamering på facebook (Jeppe)

Studenter-netværk (Liv)

Informations kalender – ”Luftskibet” (Thomas)

Greenpeace ”klimaaktiv.nu” (Thomas)

Indy-media (Mads)

Politikens I-byen (Rikke)

Modkraft (Mads)

Opgaver på dagen

LU møder op kl. 10.00 på Rolighedsvej 30.

Registrering

Skiltning (JF printer nogle skilte).

Tape, sprit-tudser mv. medbringes af JF.

Banner medbringes af JF & Liv.

Thomas & Lisbeth sørger for Kaffe.

The-vand laves på stedet. Te-indkøb = Rikke.

Frugt og Grønt: Måske hos Købmand Egefeld (Lisbeth forespørger, alternativt købes i nærtliggende marked. Koordineres med Rikke).

Engangskopper købes på dagen.

6. Logokonkurence

Valg af finalister. Afstemning: håndsoprækning, man kan stemme på alle dem, man kan lide.

Til sidst valg mellem de to logoer, der får flest stemmer.

7. Nyt fra tema- og lokalgrupper (ved kontaktpersonerne)

Bannerworkshop

Hver torsdag kl. 15 – 18 i hele Juni måned 2008 er der banner-workshop ved Lygten, København NV (foreløbig som en forsøgsperiode). Man behøver IKKE at lave bannere, men man kan også drøfte klima under uformelle rammer.

COP15 ”Civilsamfundsklimaforum”

Der er åbnet en dør (på klem) hos de andre store miljø-organisationer, som nu også tilkendegiver at de synes at det vil være en god ide med et forum udenfor Bella Centeret.

Der skal nu etableres en gruppe på tværs af miljø-organisationer som enten forpligter sig til at medvirke (eller støtte op om).

NOAH, Levende Hav, Vestergror, FN-forbundet bakker foreløbigt op om ideen.

UM mødet i torsdags (ingen penge allokeret), men umiddelbart positiv udmeldinger fra embedsmændene om at et sådan forum har en berettigelse.

10 Mio. dk er afsat fra bistandskassen (8 mio til 3dje verden + 2 mio til oplysning), men dette er ikke penge vi vil kunne få, da klimaforum ikke er et bistands-projekt.

A/B Søpassagen

Besøg af 5-6 personer hos A/B Søpassagen.

91 boliger i andelsforeningen. Tanker om at bringe deres initiativ videre til andre foreninger mv.

8. Lokalgrupper i Kbh (Jørn)

Omtrent 10 fremmødte ved mødet 27 Maj 2008.

Der er nu taget initiativ til etablering af lokal-grupper i Østerbro, Amager og eventuelt Vanløse.

8a. Gennemgang af den nye hjemmeside (ved Rikke, IT-gruppen).

Per 17. Maj 2008 er der nu etableret en database (joomlas-bruger registrering) tilhørende hjemmesiden. Kan trækkes ud i en komma-separeret fil. Kan leveres i excel-filer. Alle medlemmer har fået tilsendt brugernavn + adgangskode så de kan logge ind på debat-foraet.

Omtrent 464 medlemmer i databasen (pr. 6 Maj 2008). Der er omtrent 40 medlemmer der ikke er kommet med i den nye database pga. mangelfulde oplysninger. 19 medlemmer har ikke modtaget mailen pga. fejl i mail-adressen.

Det foreslås at en automatisk betalingsprocedure kan komme med som en automatisk feature på hjemmesiden ved næste ”opgradering” af hjemmesiden.

Introkursus til navigering & redigering i hjemmesiden.

Et møde vil nok vare 30-60 minutter.

Rikke og Poul fra It-gruppen foreslår en dato.

Udmeldinger.

Sendes til it@klimabevaegelsen.dk Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Riseup-email-listen har ikke fået de helt ny-tilmeldte medlemmer.

Det skal rettes til og koordineres mellem JF og Rikke.

9. Vejen frem, prioritering af opgaver/projekter

JF: Ønsker gerne at vi opprioriterer tankerne om hvordan vi får profileret os mere på ”Bevægelses-tanken”, og kommer rundt blandt almindelige mennesker [Tupperware-party-ideen] og ”viser gode eksempler”, fx ved at komme rundt og vise hvordan man omdanner boligforeninger til bedre og mere klimavenlige foreninger. Bred enighed om at det klart er et område hvor der ikke er andre ”spillere” på området, men nogen tvivler på hvorvidt vi har den nuværende størrelse (og nødvendige ressourcer) til at løfte en sådan opgave. Andre: det er én blandt andre strategier. Måske der er andre ”fora” og områder hvor vi netto kan gøre en større forskel. Vi vil gerne en masse ting…også mobilisere til COP15 mødet…men måske vigtigst at de enkelte medlemmer fortsat forsøger at bidrage dér hvor de føler at de helst og bedst vil lægge deres kræfter.

10. Busprojekt (Mads)

Ønsker gerne en udtalelse fra Klimabevægelsen før august 2008

Generelt ytres bred støtte fra LU.

LU opmuntres til at komme med kommentarer.

11. Opsamling på demonstrationen

Godt at vi har været ude og gøre nogle ting sammen. Hvor mange løbesedler har vi delt ud per demonstrant? Få eller mange? Det har givet et reality-tjek for at kunne vurdere hvilke opgaver som ligger i at løfte en demonstration ved en kommende lejlighed.

12. Retningslinjer for samarbejde med- og støtte fra- andre organisationer (Jais)

Drøftes videre på mailen. Jais samler op.

13. Evt.

Mails via Info@klimabevaegelsen.dk Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ryger automatisk videre til lu@klimabevaegelsen.dk Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Thomas koordinerer sekretariats-arbejde med Lisbeth nu mens Nynne foreløbig ikke kan varetage opgaven.

Cafe Retro er en bæredygtig ”cafe” i centrum i København.

Clima-crash afholdes af KlimaX på Vesterbro nu på fredag (man mødes på hovedbanegården under uret kl 16).

Der er nu etableret en Klimabevægelse i Sverige, og det ser ud som de er kommet godt i gang. Se hjemmesiden: www.klimataktion.nu. JF har sendt en hilsen, og de har svaret positivt på ideen om kontakt og gensidig erfaringsudveksling.

”Opråb” papir med underskriftsindsamling (forskere, forfattere osv.) skal igangsættes.

Badges til demonstration 6 Dec. 2008 er lavet og leveret fra Bruxelles. De ligger PT hos JF og Liv (har Jørn også nogle). Koster 10 kr stykket

Fysisk post sendes til
Klimabevægelsen i Danmark
C/O Thomas Meinert Larsen

(kan evt. sættes på hjemmesiden)

14. Næste møde

Rikke laver doodle (næste møder bliver omkring slutningen af Juni måned og/eller starten af August)

 

Mail-vagter

Uge 16 [14 – 20 April] : JF

Uge 17 [21 – 27 April]: Thomas

Uge 18 [28 April – 4 Maj]: Thomas

Uge 19 [5 – 11 Maj] : Jais

Uge 20 [12 – 18 Maj]: Rikke

Uge 21 [19 – 25 Maj]: Jørn

Uge 22 [26 Maj – 1 Juni]: Jørn

Uge 23 [2 – 8 Juni] Jeppe

Uge 24 [9 – 15 Juni] Jais

Uge 25 [16 – 22 Juni] Mads

Uge 26 [23 – 29 Juni] Rikke

Uge 27 [30 Juni – 6 Juli] Liv

Uge 28 [7 Juli – 13 Juli] Jean-Francois

Uge 29 [14 Juli – 20 Juli] Thomas

Uge 31 [21 Juli – 27 Juli] Thomas

Uge 32 [28 Juli – 3 August] Jais