Dagsorden: Møde i Klimabevægelsens Landsudvalg (LU): Onsdag 17. Maj 2017
Kl. 16.30 – 18.30 på Café Mellemrummet, Ravnsborggade 11, 2200 København N https://www.ms.dk/mellemrummet

Tilstede: Thøger, Annegrethe, Thomas, Rasmus, Katrine.

0. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

Katrine er ordstyrer, Rasmus referent.

1. Udpegning af ny talsperson

Jens har forladt LU pga. manglende tid. Katrine er valgt som ny talsperson.

Der skal findes et nyt LU-medlem efter Jens. Annegrethe og Thøger er muligheder. Annegrethe kontakter Ulrik og Katrine kontakter Frederik for at høre om deres status, inden vi foretager os yderligere.

2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org

Katrine orienterer:
92-grp har ingen politik for, hvem der står på deres klima-mailliste, så vi afventer at 92-grp melder ud hvem kan modtage hvilke mails. Vores folk kan heldigvis godt holde arbejde og frivilligt arbejde adskilt.

92-gruppen har travlt med Bonn og vinterpakke.

3. Orientering om hjemmeside og IT (Rasmus)

Den nye hjemmeside til AnsvarligFremtid er i luften og ligger nu hos Azehosting efter en mellemlanding hos Unoeuro. Rasmus betaler for Azehosting i 2017 og overtager til gengæld unoeuro-siden, som Klimabevægelsen har betalt for i april for at kunne beholde den gamle side en ekstra måned. Der er ingen indvendinger, da siderne koster det samme og valget af udbyder ingen betydning har for sidens udseende.

Katrine foreslår at genbruge designet fra ansvarligfremtid.dk på klimabevaegelsen.dk.

4. Orientering – opsamling landsmødet og ny Lokalgruppe Facebook gruppe

Annegrethe har 4. maj rundsendt en email til de deltagere som deltog i den afsluttende del af Landsmødet, og vi har oprettet en ny Facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/lokalgruppen/ som pt. har 19. medlemmer.

Der er ikke sket så meget endnu, men konkurrencen om gruppens navn fortsætter til 1. juni. Annegrethe og Rasmus sparrer om ideer til gruppen. Det er en god ide at præsentere nogle ideer og formålet med gruppen på Facebook samt fjerne forældede opslag.

Apropos Facebook er der stemning for, at vores Facebookgruppe synligt gør opmærksom på, at debatten her kun afspejler debattørernes egen holdning, mens officielle udmeldinger fra Klimabevægelsen bliver bragt på Facebooksiden. Facebooksiden kan på samme måde henvise til Facebookgruppen, hvis man er interesseret i åben debat. Rasmus sender forslag efter organisationsgruppemødet i Odense.

5. Næste nyhedsbrev – emner og dato

Nyhedsbrevsstatistik:

Dato Emne Subscribers Opens Clicks
12. Marts 2017 Landsmøde 846 29,7% 1,4 %
24. April 2017 Klimamarch, Mentor, Lokalgrupper, Opstart-Århus 810 25,4% 2,1%
5. Maj 2017 Divestment Week 807 28,9% 8,8%

Efter at vi har genoptaget vores nyhedsbrevscyklus, har nogle afmeldt sig nyhedsbrevet, men det er stadig færre for hver ny udsendelse.

6. Ansvar for Nyhedsbrevet (Thomas)

Thomas foreslår, at én person får hovedansvaret for udsendelse af månedlige nyhedsmail, med opgaverne:
1) At tage imod tekst-elementer som LU synes skal med (sker løbende, i takt med at vi sender noget…)
2) At sende email til LU om at nu skal de levere input før deadline, til næst-kommende nyhedsbrev.
3) At tilrette tekst så det fremstår skarpt og tydeligt (heri ligger det største tidsforbrug)
4) Udsende nyhedsbrev

Annegrethe og Rasmus laver et koncept for nyhedsbrevet, som vi drøfter på næste LU-møde. Det vil omfatte: Ide til skabeloner, ide til fast indhold, f.eks. 1-3 ting, der er sket, overvejelser om, hvad formålet er med vores mails, arbejdsfordeling, samspil med hjemmeside og Facebookside/gruppe m.v.

Der bør stå i det enkelte nyhedsbrev, hvor tit det udkommer (ca. 1 gang pr. måned).

7. Næste landsmøde, søndag 8. Oktober 2017 (Thomas)

Vi bytter rækkefølgen på landsmødet om, så det handler om lokalgrupper tidligt og kommunalvalg om eftermiddagen. Vi starter kl. 11, og flytter lokal-gruppe/erfaringsudvekslings-delen over til eftermiddagens program kl. 13-15.

Formalia: kl. 11-12
Debat om ”kommunen som klimaaktør og kommunalvalg” kl.: 15-17. Thomas har lavet et udkast.
Erfaringsudvekling/workshops (evt. med bidrag fra eksterne oplæg): 15-17 (Annegrethe er med til at tilrettelægge denne del).

Vi fastholder det oprindelige oplæg som handler om debat mellem københavnske lokalpolitikere.
En Alternativ mulighed, At invitere embedsmænd fra Odense, København og Aarhus, som dyster om, hvem der har den mest fremsynede klimapolitik, vil kunne lægges på et andet ”arbitrært” tidspunkt som ikke er afhængig af et konkret kommunalvalg

Landsmødet ligger for sent til, at det kan bruges til at skyde en kommunekampagne i gang.

Oktober (eller tidligere) kan evt. også godt bruges til at afholde et særskilt møde om, hvordan klima kommer ind i den kommunalvalgkampe generelt.

Lokalet i Indre By er ikke særligt opmuntrende, trods placering og pris (1400 kr.). Thøger undersøger, om kulturhuset på Islands Brygge kan være et alternativ.

8. Landsmødet – vedtægtsændringer næste skridt?
a) Rasmus har et bud på en formulering om, at man kun er medlem, hvis man betaler kontingent (Rasmus)
b) Der er behov en afklaring af temagruppernes formelle status (Lars/organiseringsudvalget)
c) Det bør også afklares om der skal ændres i de politiske statements i vedtægterne (Thomas)
d) Muligt behov for en forretningsorden for LU (Organiseringsudvalget)

Punkt 8 er udsat til senere.

9. Kort nyt fra temagrupper & drøftelse:

9.1 AnsvarligFremtid – Pension (Thomas)
Næste møde: Tirsdag 4. Juli 2017 kl. 19-21 hos Ole
Global Pension Funds Meeting 17-18. Maj 2017 i Holland (Lars)
Pensionsselskab-rundspørge 2017 har modtaget tilbagemeldinger fra 12 ud af 24 selskaber.

Frederik kan måske hjælpe med at sælge historien til medierne.

AnsvarligFremtid har fået 650 personer til at sende mails til deres borgmestre, især i Aarhus.

9.2 AnsvarligFremtid – Kommune (Katrine)
a) Der er nu fossilfri investeringsforeninger ved Danske invest, nordea, SEB, Jydske invest, Nykredit, Sydinvest og Sparinvest. Møde vi har derudover et møde m. Alm. Brand bank.
b) I alt 12 kommuner har divestet
c) Odense tager beslutning 17. maj (med stor succes!)
d) Herunder (per. 10. maj) oversigt over mails til udvalgte kommuner:
– Aarhus: 84 mails
– Odense: 32 mails
– Frederiksberg: 22 mails
– Aalborg: 19 mails
– Herning: 16 mails

9.3 Demo og events – drøftelse af mulig ny temagruppe ”Ende Gelände”
Aksel Johansen (som vi tidligere var med til at sende til Global Powershift møde i Istanbul) har været med til Ende Gelände 2 gange, og er nu kontakt-person for ”Ende Gelände DK”, og han har i første omgang henvendt sig til 350 KiD lidt af praktiske årsager. Man ønsker tilknytning til en ikke-politisk organisation, som har en bank-konto som de kan sætte penge ind på. Man ønsker desuden at oprette en mobile pay betalingsform.

Ende Gelände DK regner med at der igen vil være deltagelse til Ende Gelände fra flere af de organisationer og enkeltpersoner som tidligere har været afsted, og at man vil kunne skaffe støtte fra nogle af de politiske partier. Aktionsformen er den samme som tidligere år, altså fredelig ikke-voldelig civil ulydighed. Der tilbydes desuden træning og undervisning forud for deltagelsen. Direkte adspurgt, så er der ikke umiddelbart planer om planlægning af / deltagelse i andre civil ulydighedsarrangementer end Ende Gelände, men det kan naturligvis ikke afvises at noget lignende kunne arrangeres i DK engang i fremtiden. Der findes jo i øvrigt allerede VE Ungdom og NOAH Ungdom….og desuden KlimaKollektivet mfl., men en dansk ungdoms/aktivist-gruppe med indirekte tilknytning til 350.org vil givetvis have et vist vækst-potentiale.

Beslutning 1: Rasmus undersøger, om der er mulighed for at bruge Mobile Pay i et samarbejde mellem Klimabevægelsen og Ende Gelände og hvad det i givet fald vil koste.

Beslutning 2: Thomas sender mail til Aksel om at Klimabevægelsen godt kan etablere en gruppe omkring ”Ende Gelände”, og dermed oprettelse af bank-konto, Mobile Pay mv. Det forudsætter dog at der etableres en egentlig ”Tema-gruppe” med et gruppe-navn som driver dette initiativ. Thomas sætterAnnegrethe som cc.

Opdatering: Det er faktisk muligt at få en fornuftig MobilePay-aftale til 720 kr. om året. En anden udfordring er dog, at indsamling af donationer kræver en tilladelse fra Indsamlingsnævnet og at vi lever op til krav om regnskab, særskilte konti og tidsafgrænset indsamling. Indsamlingsnævnet tillader kun indsamlinger til lovlige formål og det udelukker sandsynligvis aktioner, hvis der indgår civil ulydighed. Vi undersøger sagen nærmere.

Annegrethe har kendskab til nogle unge aktive i Aarhus-gruppen, som overvejer at lave et selvstændigt initiativ. Måske kan vi bruge AnsvarligtUniversitet og Jens som springbræt til noget.

4 ”Solceller ud af skyggen” – drøftelse af mulig ny temagruppe
Bjørn Tving Stauning knokler med at udarbejde et brev om støtte af solceller i kommuner som kan underskrives af en meget bred vifte af interessenter (VEDLAGT UDKAST).

Bjørn deltager, når Dansk Solcelleforening holder konferencen ”Fremtidens Energipolitik – Solceller i det kommende energiforlig” fredag d. 19. maj kl. 10.00 i Silkeborg.
http://solcelleforening.dk/blog/2017/04/solcellekonference2017/

Bjørn tager også til Folkemødet på Bornholm og agiterer for sagen.

Bjørn ønsker at Klimabevægelsen kan være medunderskriver af mødeindkaldelser omkring dette. ->
Der er stemning for at etablere en særlig solcellegruppe, som fremmer brugen af solenergi og på den måde kan få Klimabevægelsen ind over. Thøger anbefaler Økologisk Råd, Greenpeace, VE m.fl. som mulige samarbejdspartnere.

Bjørn fortalte desuden om situationen på solcelleområdet, efterfulgt af en grundig debat om, hvordan vi fra politisk hold kan fremme udbredelsen af solceller, betydningen af prisudviklingen og de forskellige teknologiers udgangspunkt m.v.

Frederikssund Klimaforening har været med til at lave kommunens klimaråds flotte publikation ”Klimaforandringer”.

Beslutning: 350 Klimabevægelsen således kan godt stå som med-afsender af diverse debat-oplæg, møde-invitationer mv, såfremt at der oprettes en dertil hørende tema-gruppe som initiativet knytter sig op til.
Hvis temagruppen formulerer meget konkrete politik-anbefalinger, så bør det gennemgå en egentlig godkendelse i LU.

10. Strategidag på Langeland 2-3. September 2018 / Organiseringsudvalget – status

Klimabevægelsen har behov for en bedre struktur, og der skal skabes mere klarhed om ansvaret for
kommunikation, politisk kontakt, medlemskontakt/frivillig koordinering, arbejdsprogram for lokalgrupperne. Det bliver fokus for strategidagen på Langeland.

Organiseringsudvalget (Annegrethe, Katrine, Lars, Rasmus og Thøger) arbejder på et program.

12. Biosphere

Kære LU mfl.
Vi er blevet kontaktet af Fox Media, vistnok et dansk/nordisk selskab, som med en sponsor i ryggen vil udbrede dette virtual reality projekt sammen med en (helst) global miljø/klima-NGO, helst en NGO som har fat i flere ungdommelige medlemmer. Jeg er stadig lidt uklar på, hvori projektet består…men jeg tænker lidt, at man laver fx 200 videoklip, som man påklistrer en jordklode, og så kan man klikke på kloden og høre en historie fra en Eskimo, en Afrikaner, en Alpe-beboer osv. og høre deres personlige erfaring med klimaforandringerne. Han vil gerne høre, om vi vil/kan løfte projektet ud i 350 netværket. Det er muligt at 350 ikke skal lægge økonomi i det, men blot skal forpligte sig som partner, samt naturligvis ”aftager” af produktet.

Thomas vil henvise til en af 350.org’s folk.

13. Eventuelt og punkter til næste LU-møder

Annegrethe har ekstra forslag til seneste LU-referat. Thøger sender snarest en ny udgave af referatet fra april, hvor forslagene er indføjet.

14. Næste møder (tentativt den tredje onsdag i hver måned)

Onsdag den 21. Juni 2017 (efter Folkemødet)
Onsdag den 9. August 2017
Onsdag den 13. September 2017
Onsdag den 18. Oktober 2017
Onsdag den 15. November 2017