Dato: Søndag den 8. oktober 2017

Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København

Tid: Kl. 10.00-12.00.

A) Vedtagelse af dagsorden
Vedtaget

B) Valg af referent
Rasmus S. Larsen

C) Valg af ordstyrer
Jens Hørby Jørgensen

D) Beretning fra landsudvalget

Thomas Meinert Larsen fremlægger en detaljeret beretning. Et lille udpluk: Der er gode tendenser i forhold til divestment. Vi har stået bag en række aktiviteter, debatmøder og Folkets Klimamarch.  Solcellegruppen har udformet et oplysningshæfte. Jens Friis Lund er engageret i Ende Gelände. Der er aktivitet omkring Climate Planet. Nye grupper er opstået: Klimabevægelsen i Østjylland, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Klimabevægelsens Lokale aktivister.

Antallet af oprettede profiler på hjemmesiden er nu oppe på 466. Vi har ca. 810 mailadresser på vores mailliste og 3.400 medlemmer af Facebookgruppen.

E) Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne

Thomas redegør for AnsvarligFremtid på vegne af Katrine Ehnhuus. 14 kommuner har tilsluttet sig divestment. Vi arbejder stadig på at påvirke Aarhus. En fagforeningskampagne er godt på vej. Der er lavet guidelines for JØP. Per anbefaler at inddrage norske oliefondspapirer om palmeolieindustri etc. og guidelines fra Climate Risk. Der er ros fra Bjørn til solcelle-kampagnerne.

Bjørn om solcellegruppen: Frederikssund Klimaforening har godt samarbejde med lokalforvaltningen, men er begrænset af lovgivning, ikke mindst om solceller. Det er absurd ikke at udnytte solenergi i større omgang, også i resten af landet. Et solcellehæfte er udgivet om udfordringerne. Per ville have foretrukket en målsætning om, at kommuner skal ligestilles med regioner, da det er på linje med KL’s hovedkrav på området. Bjørn mener dog ikke, at KL’s krav er den endelige løsning.

Annegrethe om Bedsteforældrenes Klimaaktion: Det er svært at få kontakt med lokale politikere. Lige nu sidder der 3 personer i kernegruppen. De er ved at planlægge åbne møder i København og Aarhus med overskriften: “Hvordan snakker vi med vores børnebørn om klimaet?” Der er muligvis en kobling til elbilsdebatten pga. behov for transport af børn og børnebørn. “Bedsteforældre mod flyrejser” er ikke på dagsordenen p.t.

Klimabevægelsen i Østjylland: Gruppen eksisterer og fokuserer foreløbig på divestment under KV2017. Dens tovholder er Christian Ladefoged.

Jens Friis Lund er tovholder for Climate Justice Group, som er koblet til Ende Gelände.

“Policygruppen” er ikke officiel endnu. Den er koblet til deltagelse i 92-gruppen og arbejder med politikker for udvinding af olie/gas fra Nordsøen.

F) Behandling af indkomne forslag

Landsudvalget fremlægger 6 forslag til vedtægtsændringer

Alle forslag vedtages. Vedtægterne opdateres med følgende formuleringer:

§2 Formål

350 Klimabevægelsen i Danmark arbejder som del af den globale klimabevægelse, der beskrives af 350 organiseringsmanifest, for

* at stoppe menneskeforskyldt global opvarmning og dens uacceptable konsekvenser for mennesker og livet på jorden.

* en fælles løsning, som er solidarisk og retfærdig, både på lokal og global plan

* en klimapolitik, som tager udgangspunkt i den videnskabelige konsensus blandt klimaforskere. Vores grundliggende reference er Parisaftalens klimamål.

§4 Medlemmer

Medlem af Klimabevægelsen er ethvert individ, og enhver forening, organisation eller sammenslutning (dog undtaget politiske partier og politiske ungdomsorganisationer) som har tilsluttet sig foreningens grundlag og vedtægter skriftligt eller elektronisk og som har betalt kontingent indenfor det seneste år, medmindre de har status som klimafrivillige.

Alle medlemmer kan deltage i debatter, møder, kampagner og andre aktiviteter. Alle medlemmer opfordres til at skabe eller deltage i lokal- og temagrupper, som er det vigtigste demokratiske element i foreningens opbygning. Alle medlemmer kan suverænt deltage i Klimabevægelsens temagrupper, udvalg, netværk mv. – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, under ansvar overfor foreningen.

§4b. Klimafrivillige

Landsudvalget kan for et år ad gangen beslutte at give udvalgte medlemmer en status som klimafrivillige, der som følge af deres økonomiske situation, ekstraordinære indsats eller andre grunde ikke behøver at betale kontingent i det kommende år.

Klimafrivillige har ikke opstillings- eller stemmeret på landsmøderne, medmindre de indenfor det seneste år har betalt et frivilligt kontingent, der svarer til det aktuelle medlemskontingent. Derudover kan klimafrivillige deltage i andre aktiviteter på lige fod med almindelige medlemmer.

§5 Grupper

Alle medlemmer kan foreslå nye lokal- og temagrupper. Inden for foreningens grundlag og vedtægter giver Landsudvalget mandat til disse grupper. Mandatet skal beskrive gruppens navn, mål, metode til at nå målet, varighed, formand/tovholdere, intern organisering, relation til andre grupper samt støtte fra LU.

Dannelsen af en ny gruppe annonceres i foreningen. Aktive grupper præsenteres ved landsmødet.

§6 Landsudvalg

* Lokalgrupperne og temagruppernes udpegede formænd/tovholdere har observatør- og taleret til landsudvalgets møder, men ikke stemmeret.

§7 Landsmødet

Bevægelsens højeste myndighed er landsmødet. Landsmødet er åbent for alle, men kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmeret og mulighed for at stille op til landsudvalget.

Der afholdes landsmøder to gange årligt i februar/marts og september/oktober.

På landsmødet i september/oktober som afholdes med fuld dagsorden skal følgende punkter være indeholdt i dagsorden:

 1. Vedtagelse af dagsorden.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af ordstyrer.
 4. Beretning fra landsudvalget.
 5. Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne.
 6. Indkomne forslag.
 7. Økonomi.
 8. Aflæggelse af regnskab.
 9. Budget, fastsættelse af kontingentsatser og evt. fordelingsnøgle
 10. Handlingsplan og arbejdsprogram.
 11. Valg til landsudvalg (1 gang årligt).
 12. Valg af revisorer (1 gang årligt).

Landsudvalget udarbejder dagsorden. Forslag til dagsorden til mødet i september/oktober skal være landsudvalget i hænde 3 uger før, således at det kan sendes ud på Internettet senest 2 uger før landsmødet, sammen med landsudvalgets økonomi-forslag (budget og evt. fordelingsnøgle). Senest 1 uge før mødet skal evt ændringsforslag til økonomien være landsudvalget i hænde.

Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes af landsudvalget eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne ønsker det. Et ekstraordinært landsmøde indkaldes med dagsorden, med mindst 2 ugers varsel.

Landsmødets afgørelser træffes med almindeligt flertal.

Udover det årlige landsmøde med fuld dagsorden afholdes et landsmøde i februar/marts måned.

Dagsorden på dette møde fastsættes af landsudvalget, men kan ikke indeholde nogen af punkterne 9, 11 eller 12.

Landsudvalget sørger for rejseudligning.

§8 Økonomi

Klimabevægelsens medlemmer betaler et årligt kontingent; dog er dette valgfrit, hvis de har status som klimafrivillige. Betaling af kontingentet er en forudsætning for at kunne opstilles til landsudvalget og for at være stemmeberettiget ved afstemninger på landsmødet. Et medlemskab giver én stemme.

Landsmødet fastsætter en eller flere kontingentsatser.

Landsmødet fastsætter en fordelingsnøgle til lokalgrupperne og temagrupperne ud fra deres medlemstal og aktiviteter, efter forslag fra landsudvalget.

Lokale tema- og netværksgrupper styrer selv deres økonomi.

Budget, regnskab og revision er åbne.

Det er alene Klimabevægelsens nationale grupper, der kan søge landsdækkende fonde, forbund og foreninger om tilskud, koordineret med de økonomiansvarlige under landsudvalget. Lokalgrupper kan søge lokale fonde.


Derudover: Alle de steder i vedtægterne, hvor organisationen betegnes med “bevægelse”, får bestyrelsen mandat til at udskifte ordet med “forening”.

Landsudvalget har i øvrigt en igangværende debat om forholdet mellem os selv og 350.orgs formålsparagraf.

G) Økonomi

Vi har nu 53 betalende medlemmer, hvoraf de 46 er unikke betalere. Dvs. 7 medlemmer betaler mere end én gang. Annegrethe foreslår, at LU’s medlemmer går sammen om at dække udgifterne til rejserefusion, så den ikke belaster foreningens konto.

H) Aflæggelse af regnskab

Økonomien ser sund ud. I det seneste år har vi haft indtægter på 27.935 kr. og udgifter på 18.145 kr. Vi har nu 17.620 kr. på vores konto i Merkur Bank samt 1.365 kr. på vores Paypal-konto. Sju har godkendt regnskabet.

I) budget (inkl. vejledende kontingent, fordelingsnøgle mv.)

Vi fortsætter med uændrede kontingenter (250 kr. som udgangspunkt, 100 kr. for studerende, arbejdsløse og pensionister, 500 kr. for gruppemedlemskaber). Fremover er kontingentet obligatorisk.

Der er intet forslag til fordelingsnøgle denne gang.

J) Handlingsplan og arbejdsprogram.

Thomas præsenterer et kombineret organisationsdiagram, der viser AnsvarligFremtids kampagner samt Klimabevægelsens forhold til 92-gruppen, 350.org, ShareAction m.v. AnsvarligFremtid har nu fået en strategisk koordinationsgruppe / et forretningsudvalg, udpeget af LU.

Landsudvalget har lavet en plan for selvstændige temagrupper, der handler med mandat fra LU efter at have sendt et ansøgningsskema med beskrivelse af formål, struktur m.v.

Landsmødet drøfter vigtigheden af at nå bredere ud. Det er vigtigt at huske, at vi opnår meget i forhold til vores antal. Der er forslag om at gøre mere ud af at fortælle, hvad “350” står for.

K) Valg til landsudvalg

Der vælges 7 ordinære medlemmer + 2 suppleanter

Kandidaterne præsenterer sig selv:

Thomas Meinert Larsen

Lars Jensen

Katrine Ehnhuus (ikke til stede, men præsenteres af Thomas)

Thøger Lund Sørensen

Jens Friis (ikke til stede, men præsenteres af Thomas)

Jens Hørby Jørgensen

Annegrethe Jørgensen

Ole Schultz (helst som suppleant)

De 7 første vælges til Landsudvalget, mens Ole er suppleant.

Alle de valgte har enten betalt kontingent eller fået det betalt af andre.

I) Valg af revisorer

Sju er genvalgt.

Efter det formelle landsmøde fortsatte landsmødet med inspirerende indlæg og debatter.