Tid: Søndag 2. oktober 2016 kl. 10-17.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København Program formiddag (udsendt 18/9).
Fremmødte: Thomas, Rasmus, Merete, Frederik, Egon, Annegrete, Thøger, Jens, Per, Ulrik, Lars.

A) Godkendelse/vedtagelse af Dagsorden

Alt OK. Mødet er rettidigt indkaldt.

B) Valg af referent – Rasmus

C) Valg af ordstyrer – Jens

D) Beretning fra landsudvalget

Thomas har skrevet 5 detaljerede sider om det seneste år og gennemgik vores resultater, aktiviteter, kampagner og en række globale tendenser.

Vi har knapt 400 medlemmer, hvoraf 30 er betalende. Vi har lidt under 2.900 deltagere i Facebookgruppen, hvilket er en fordobling siden 2013.

Klimabevægelsen i Danmark er nu blevet en del af det internationale netværk 350.org og 92-gruppen i Danmark. 350 står bag konceptet/kampagnen Keep It In The Ground. Både James Hansen og Bill McKibben fra 350 har tidligere besøgt København.

Deltagerne i landsmødet drøftede sandsynligheder for at leve op til 2-graders målsætningen, forholdet mellem politisk vilje og folkeligt pres, økonomiske anbefalinger til pensionskasser, civil ulydighed, mediestrategier og meget andet.

E) Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne

AnsvarligFremtid – status og næste skridt

Thomas M. Larsen: Vi har haft masser af succes ved afstemningerne på pensionskassernes generalforsamlinger i 2016. Vi har søgt om fri proces til at kunne føre en sag om den hyppige undskyldning om, at pensionskasserne angiveligt kun må forfølge kortsigtede økonomiske hensyn ifølge lovgivningen. Der var stor ros til vores arbejde. Divestment er et meget nørdet emne, som kun appellerer til et lille segment, men alligevel er der en del personer, også yngre, som tager del i vores arbejde.

AnsvarligKommune – status og næste skridt

Katrine Ehnhuus (tovholder for AnsvarligKommune) var ikke med på mødet, men sendte sine hilsener; Thomas M. Larsen præsenterede kampagnen. AnsvarligKommune har været en succes, efter at kampagnen blev indledt den 1. oktober 2015, hvor Roskilde Kommune valgte at diveste. Vores succeser med AnsvarligFremtid og AnsvarligKommune er faktisk nogle af de mest markante sejre, miljø-NGO’er generelt har haft i Danmark i det seneste år.

VoresHjemVoresKlima – status og næste skridt

Rasmus S. Larsen præsenterede temagruppen/projektet Vores Hjem – Vores Klima, som handler om erfaringsudveksling om klima/energi i boligforeninger. Projektet i dets ambitiøse form (fundraising og etablering af et uafhængigt sekretariat) er blevet udskudt, da det er usikkert, hvor store resultater vi kan nå i en situation med meget begrænsede muligheder for finansiering af projekter i boligforeningerne. Til gengæld fortsætter vi med at lave erfaringsudveksling og netværksopbygning på voreshjemvoresklima.dk og den tilhørende Facebookside.

Arrangementsgruppen – status og næste skridt

Thomas M. Larsen: Som altid har vi holdt en række interessante møder i det seneste år, inkl. den vellykkede globale klimaaktion i efteråret 2015. En vigtig erfaring med klimademonstrationer: Det er svært at samle folk og mobilisere NGO’er, hvis der ikke er klimatopmøde i København. Til gengæld er vi gode til at formidle samarbejdet mellem andre NGO’er. Fagbevægelsen er den stærkeste aktør, når det gælder demonstrationer, men den har desværre kun begrænset interesse for klima. Kirkerne har ingen topstyring og svage muligheder for mobilisering. Arrangørerne afholdt bevidst politiske partier fra at deltage, da det kan skræmme andre deltagere væk.

F) Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringsforslag 1:

Nuværende formulering
§1 Navn og hjemsted Klimabevægelsen i Danmark er en demokratisk og folkelig bevægelse med hjemsted i København.

Forslag
§1 Navn og hjemsted 350 Klimabevægelsen i Danmark er en demokratisk og folkelig forening med hjemsted i København.

Vedtægtsændringsforslag 2:

Nuværende formulering
§10 Klimabevægelsens vedtægter er midlertidige Vedtægter besluttes med almindeligt flertal. De er på dagsordenen mindst én gang om året.

Forslag
§10 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer indsendes som forslag til landsmødet, hvor de kan vedtages med 2/3 flertal.

Begge vedtægtsændringer blev vedtaget.

G) Økonomi

Vores økonomi ser fornuftig ud. Udover pengene på kontoen har vi 10.000 kr. til gode fra en gavmild fond, ca. 7.000 kr. fra en Von Dü-koncert samt knapt 2.000 kr. i kontantbeholdning.

Vi bør fundraise mere og gøre mere ud af at få folk til at betale kontingenter og bidrag i fremtiden.

H) Aflæggelse af regnskab

Regnskabet er godkendt med enkelte kommentarer. Regnskabsåret går fra det ene efterårslandsmøde til det næste.

I) budget (inkl. vejledende kontingent, fordelingsnøgle mv.)

Fastsættelse af vejledende kontingent for 2017. Vi fortsætter med frivillige kontingenter – 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, arbejdsløse og pensionister samt 500 kr. for organisationer.

Der var ros til vores infrastruktur, hvor man kan betale med kort, paypal etc.

J) Handlingsplan og arbejdsprogram.

Indsatsområder i 2016-17: Vi udarbejder politikpapirer, bliver bedre til at sikre indbetalinger, og fortsætter med AnsvarligFremtid og AnsvarligKommune. Mange andre aktører gør i forvejen en indsats for at få folk til at ændre adfærd i dagligdagen, så der er ingen grund til, at vi også bruger kræfter på det.

Vi har meget højt til loftet og alle må stort set gøre alt. Vi taler til medborgeren i os alle sammen. Vi har især haft succes mht. pensionskasser og mere begrænset succes, når det gælder kommunikationskampagner. Dog er vi gode til at bruge eksisterende institutioner som pensionskasser og kommunalbestyrelser.

En særlig fordel i forhold til tidligere: Vi kender de journalister, som vi skal have i tale for at få bragt godt vinklede historier i medierne.

K) Valg til landsudvalg (På valg er 7 ordinære + 2 suppleanter)

Thomas, Jens, Lars og Rasmus genopstiller.

Ulrik, Frederik og Katrine nyopstiller.

Thøger og Per fra det afgående LU vil gerne være suppleanter.

Annegrete og Jens W. vil også gerne være suppleanter.

Så det nyvalgte landsudvalg har 7 medlemmer og 4 suppleanter!

L) Valg af revisorer

Sju genopstiller som revisor.