Søndag 4. oktober 2015

Tid                       10.00-12.00
Sted:                  Kulturhuset Indre By
København

Kl. 10.00 – 12.00

Fremmødte: Thomas Meinert Larsen, Sju G. Thorup, Thøger Lund-Sørensen, Rasmus S. Larsen, Mogens Kirk, Ilse Rasmussen, Thor Markussen, Per Henriksen, Jens Hørby Jørgensen, Bjørn Stauning, Merete Hjort Jensen, Lars Nautrup Jensen.

A) Godkendelse/vedtagelse af Dagsorden – Alt OK

B) Valg af referent – Rasmus

C) Valg af ordstyrer – Sju

D) Beretning fra landsudvalget

Thomas fortalte om indsatsen i det forløbne år.
Vores fusionerede hjemmeside og medlemsnetværk har 360 medlemmer.
Vores Facebookgruppe har ca. 2.300 medlemmer.

Der er fortsat kun beskeden aktivitet i temagrupperne, men LU har besluttet at synliggøre dem i højere grad i fremtiden.

Vi har afholdt mange offentlige debatmøder i årets løb.

Vi bør blive bedre til at koordinere og i nogle tilfælde sammenlægge forskellige hjemmesider og Facebooksider. Hjemmesiden er bedre til at samle op på resultater end Facebook, som er et mere flygtigt medie.

Vi har desværre mistet vores mailliste på Riseup, men vil rekonstruere den ved at sende mails til de medlemmer, som vi tidligere har registreret i vores medlemssystemer. Sju og Per vil gerne være med til at rydde op i medlemslister og sende venlige mails ud.

E) Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne

Arrangementsgruppen: Har haft fokus på smuldrende politiske målsætninger om CO2-neutralitet og hvordan vi alligevel når målsætningerne. Elforbruget 2004-2014 er gået i den rigtige retning og er et godt eksempel til udlandet. Kommentar til grafer: Vand bør holdes adskilt fra sol/vind.

AnsvarligFremtid: Drives primært af Klimabevægelsen. I begyndelsen deltog Omstilling Nu også i arbejdet. 1141 har skrevet sig på AnsvarligFremtid-listen.

Så mange procent stemte for divestment-forslag i de forskellige pensionskasser i 2015 (ja-stemmer i procent):
PjD 50 %
Arkitekterne 58 %
MP 57 %
DIP 50,1 % -> førte til en urafstemning med 39 % ja-stemmer
ISP 45 %
JØP 49 %
AP Pension 3,6 % – nok fordi personer ikke har stemmeret.

Næste skridt: Nye medlemmer i MP Pension (vi opstiller 2 kandidater), divestmentfokus i kommunerne 2015-16, aktivitet på generalforsamlingerne igen i 2016 samt dialog og samarbejder. Roskilde Kommune har allerede erklæret sin tilslutning til divestment.

Event & demo-gruppen: Er ved at varme op til COP21 den 26. september + Klimademonstration den 29. november.

VHVK: Rasmus og Morten er i gang med at genstarte netværket med fundraising. Frivillige kræfter er velkomne.

Tænketank: Lars har skrevet artikel til Finansinvest.

Thøger: Mit Klimaløfte er i gang. Fokus er på positive tilgange fremfor dårlig samvittighed.

Jens: Frem mod Paris (ikke at forveksle med events omkring COP21): Handler om fokus på medier og hvordan vi synliggør de ting, vi arbejder med.

Bjørn: Vil gerne bane vejen for anden lovgivning, så kommuner får lettere ved at opstarte vedvarende energianlæg. Udgangspunkt i Frederikssund.

Debat om vores specielle vinkel i forhold til andre NGO’er. Et godt bud på det unikke er, at almindelige mennesker får mulighed for selv at handle i Klimabevægelsen.

Mange NGO’er vil kun samarbejde om noget, der umiddelbart styrker deres eget brandværdi. De fleste grønne NGO’er (NOAH undtaget) bygger på professionelle organisationer og passive medlemmer, der betaler kontingent. Måske derfor står vi meget neutralt blandt NGO’er.

Bevægelsen går på 2 ben, dels det aktivistiske, dels det analytiske. Der skal være plads til begge og begge er værd at slå på i kommunikationen.

Vi skal have mere fokus på samspillet mellem AnsvarligFremtid og Klimabevægelsen. AnsvarligFremtid blev opstartet af bl.a. Rune, som står bag hjemmesiden men ej havde tilknytning til bevægelsen. Oprindelig overvejelse: Måske ville Klimabevægelsen skræmme pensionister på generalforsamlinger væk, hvis vi brugte den mere aktivt sammen med AnsvarligFremtid. Dette er næppe en reel risiko, men det er stadig vigtigt at kommunikere, at der også er andre med end Klimabevægelsen.

Vi bør være kritiske overfor IEA’s præmisser og fremskrivninger – de har konsekvent undervurderet udbredelsen af VE og overvurderet prisen.

F) Behandling af indkomne forslag – Ingen indkomne forslag

G) Økonomi & H) Aflæggelse af regnskab & I) budget (inkl. vejledende kontingent, fordelingsnøgle mv.) & Fastsættelse af vejledende kontingent for 2014.

Thomas redegjorde for situationen. Vi har atter modtaget en fondsdonation på 10.000 kr. i år.

Når maillisten er rekonstrueret, bør vi opfordre til at betale kontingenter – både via mails og på Facebook. Vi skal samtidig understrege, hvad man får for pengene, f.eks. at man bidrager til at støtte AnsvarligFremtid samt (hvis muligt) livetransmissioner fra klimatopmødet i Paris.

Det vejledende kontingent er fortsat på 250 kr. for almindelige medlemmer.

H) Handlingsplan og arbejdsprogram. (tilmeldte tovholdere)

– Medlemsskab, kontingenter og sekretariat: Thomas, Sju og Per
– Hjemmeside: Rasmus S. Larsen
– Facebook: Thomas
– Frem mod Paris / awareness: Jens
– Demonstration den 29. november: Thor og Ilse (i samarbejde med andre organisationer)
– Video fra COP21: Per
– Direkte kontakt til MF’ere: Per
– Informationsarbejde til almindelige borgere/”den positive historie”: Thøger, Per og Thor. Vil bl.a. udbrede facts om, hvad VE reelt koster og imødegå nonsens i Børsen om, at det er ufatteligt dyrt.
– Ansvarligfremtid – pensionskasser: Lars og Ilse
– Ansvarligfremtid – kommuner: Thomas og Lars
– Fossilfri foredragsrække: Thomas
– Vores Hjem – Vores Klima: Rasmus
– Tænketank / analyser: Lars J.
– Mit Klimaløfte: Thøger
– Lokalt og kommunalt ejerskab af VE: Bjørn
– Skifergas: Merete

Se også vores liste over aktive grupper samt idekataloget på klimabevaegelsen.dk!

I) Valgt til landsudvalg – 7+2

– Jens Hørby Jørgensen
– Thøger Lund-Sørensen
– Thor Markussen
– Thomas Meinert Larsen
– Rasmus S. Larsen
– Lars Jensen
– Per Henriksen
– Adam Billing (suppleant) – blev præsenteret af Thomas
– Mik Aidt (evt. suppleant) – blev præsenteret af Thomas
– Ilse Rasmussen? (er med som føl)

Alle de nævnte blev valgt.

J) Valg af revisorer
– Sju.