Søndag d. 5. oktober 2014 kl. 10.00-12.00 i Det Økologiske Inspirationshus

A. Godkendelse af dagsordenens pkt. A – L
Dagsordenen blev vedtaget og følges herunder.

B. Valg af referent
Kirsten Vesterager påtog sig at tage referat.

C. Valg af ordstyrer
Jens Jørgensen lod sig vælge som ordstyrer og konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt og vedtægternes formelle krav opfyldt.

D. Beretning fra landsudvalget

Thomas Meinert Larsen omdelte sin skriftlige beretning og kommenterede og uddybede den undervejs. De øvrige medlemmer af landsudvalget supplerede.

Medlemmer: ca. 700 har tilmeldt sig maillisten og får nyhedsbrevet. Der er oprettet 323 netværksprofiler på www.klimanetvaerk.dk.

Facebook-gruppen har en politik om at fjerne indlæg med ekstreme holdninger, og der har i perioden være et enkelt tilfælde af bortcensurering pga. stødende indhold.

Dansk perspektiv: Underskriftsindsamlingen i 2013 med kritik af public service-kanalernes mangelfulde dækning af klimaforandringerne fik konsekvenser, idet Jesper Theilgaard nu rapporterer mere seriøst om klimastoffet.

Regeringen indgik en bred energiaftale ”Energiaftale 2012-2020”. Mange del-elementer udmøntes stadigvæk, blandt andet en række rapporter.

Hjemmesiden www.klimabevidst.dk er lanceret i en version målrettet borgere og forventes relanceret når CIDEA-projektet slutter.

E. Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne
Der har været et beskedent aktivitetsniveau, men grupper rundt omkring i landet har fået kontakt til flere aktive vha. klimanetværkets profilsamling. Aktive grupper bør formidle deres aktiviteter og resultater til landsudvalget for vidensopsamling og formidling via nyhedsbrevet. Landsudvalget arbejder på at genoprette en lokalgruppe i København.

Temagruppen om pensionsopsparing på initiativ af AnsvarligFremtid har haft stor aktivitet. Fossil free divestment-kampagnen kulminerede i fremsættelse af forslag om udfasning af investeringer i fossile selskaber på generalforsamlinger i DIP, JØP og MP Pension, hvor der er medlemsdemokrati. Der er arbejdet videre med at få udbredt kendskabet til risikoen for ”stranded assets” når aktier i fossile selskaber begynder at miste værdi. AnsvarligFremtid vil også i fremtiden rette kontakt til banker, kommuner, universiteter og pensionskasser. Det er hensigten at genfremsætte forslagene på pensionsselskabernes næste generalforsamling.

Der har været juridisk tovtrækkeri om medlemsforslagenes lovlighed, da de kan påvirke pensioners afkast, men det benspænd er afklaret ved en henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeren, som har meddelt at divestment er fuldt lovligt.

Det blev nævnt at Merkur Andelskasse kører en annoncekampagne hvor de tilbyder ansvarlig pension. Det bliver spændende at se om det slår an.

Diverse: Klimabevægelsen har flere hjemmesider (www.klimabevaegelsen.dk, www.klimanetvaerk.dk og www.ansvarligfremtid.dk. Det er ikke så hensigtsmæssigt, og Rasmus S. Larsen arbejder på at fusionere Bevægelsens og Netværkets hjemmesider.

F. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

G. Økonomi
Indtægterne fra kontingenter er vigende, men til gengæld indgik der i perioden en donation på godt 10.000 kr. fra Schrøder Fonden.

H. Aflæggelse af regnskab
Thomas aflagde regnskab for perioden, som ikke bød på andre overraskelser end den nævnte donation, der sikrede pæne sorte tal på bundlinjen.

I. Budget og fastsættelse af vejl. kontingent for 2014
Der var enighed om at fastholde taksterne for medlemskab således: Studerende 100 kr., almindelige medlemmer 250 kr. og foreninger 500 kr. Det blev foreslået at udsende mere specifikke ”opkrævninger” af det frivillige kontingent med en betalingsfrist, så folk der kan undvære beløbet og gerne vil kunne stemme på landsmøderne, ikke glemmer det, men får foretaget den bankoverførsel.

J. Handlingsplan og arbejdsprogram
Pensionsopsparingstemaet vil fortsat kræve en stor indsats.

Det blev nævnt at DN også har et klimanetværk og at der burde samarbejdes.

Rasmus vil arbejde på at få energirådgivningen Vores Hjem, Vores Klima genoptaget.

Thomas fortalte at landsudvalget vil sætte fornyet fokus på solceller, få undersøgt økonomi og nyudvikling på området, eksempelvis på et kommende landsmøde.

Thøger Lund-Sørensen plæderede for at dreje opmærksomheden mere over på de positive historier og lyspunkter i udviklingen. Avaaz’ demonstration i september var et rigtig godt eksempel på at klimasagen kan præsenteres med glæde og være god ”underholdning”.

K. Valg til landsudvalget (efterfølgende konstitueret den 15. oktober 2014)

Thomas Meinert Larsen, talsperson og økonomiansvarlig

Thøger Lund-Sørensen

Jens Jørgensen

Rasmus S. Larsen, medlemsansvarlig

Mik Aidt

Frederikke Oldin

Lars Nautrup

Suppleanter: Sophie Bjerregaard og Per Bruun.

L. Valg af revisorer
Det blev besluttet at fortsætte uden revisor, da det er frivilligt om man vil udpege revisor i en forening med så få økonomiske midler.

Referatets dato: 10. oktober 2014