fbpx

Politisk program for 350 Klimabevægelsen i Danmark

Dette politiske program er vedtaget af bestyrelsen for 350 Klimabevægelsen i april 2019. Du kan downloade programmet her som pdf. Det supplerer den politiske platform, som blev vedtaget af landsmødet i 2009.

Vores mål

350 Klimabevægelsen i Danmark ønsker, at alle borgere i Danmark og i verden skal kunne leve livet i tryghed for omvæltende klimaforandringer. Vi ønsker derfor hurtigst muligt at få reduceret de menneskelige bidrag til den globale opvarmning, så ingen ikke behøver at frygte fremtiden. Den forandring kan ingen foretage alene. 350 Klimabevægelsen er en del af den internationale klimaorganisation 350.org, et globalt fællesskab af mennesker, der deler vores bekymringer og mål. Som vores bidrag til dette fælleskab vil vi gøre, hvad vi kan for at reducere klimagas-udledningerne i Danmark, der hvor vi er. Det vil vi gøre i forventningen om, at mange andre også vil handle, for det er den eneste måde, hvorpå vi kan gøre os håb om at løse problemet.

350 Klimabevægelsen vil arbejde for at rette op på misforholdet mellem den trussel, klimaforandringerne udgør, og den aktuelle indsats for at afværge dem. Som den unge klimaforkæmper Greta Thunberg har udtrykt det, så bør vi handle som om vores hus er i brand, fordi det er det. Nærværende politiske program er vores bud på, hvad det betyder i en dansk kontekst.

Vores udgangspunkt

Før 1700-tallet, hvor mennesker i de industrialiserede lande i vesten begyndte at afbrænde kul, olie og gas lå atmosfærens indhold af CO2 i årtusinder på ca. 280 ppm (parts per million), hvilket skabte et stabilt klima. Det var under de vilkår, den menneskelige civilisation udviklede sig, og som livet på jorden har tilpasset sig. I dag er atmosfærens koncentration af CO2 over 400 ppm, hvilket har hævet den globale gennemsnitstemperatur med godt 1 grad. Det har allerede haft voldsomme konsekvenser og udgør en alvorlig fremtidig trussel mod vores samfund. Den sikre grænse ligger ifølge flere klimaforskere omkring 350 ppm, hvilket har givet navn til vores internationale partnerorganisation 350.org.

Hvis vi skal kunne leve i nogenlunde tryghed for at vi undgår virkeligt omvæltende klimaforandringer, så kræver det, at vi holder den globale opvarmning på under 1,5 grader. Stiger temperaturen mere end det, er der stærkt stigende risiko for, at klima-forandringerne løber løbsk og ender katastrofalt.

Den ramme giver et budget for, hvor mange yderligere ton drivhusgasser, det globale samfund kan udlede til atmosfæren, indtil de globale udledninger skal gå i nul. Efter 350 Klimabevægelsens opfattelse er det hverken rimeligt eller politisk realistisk at forvente, at borgere i de rige lande har ret til en større andel af dette carbon-budget end resten af verden. Vores udgangspunkt er derfor, at de danske reduktionsmål bør tage afsæt i en ligelig fordeling af det resterende budget ud på alle verdens borgere. Det betyder, at vi i Danmark bør reducere vores udledninger med mindst 70% i 2030 og nå ned på en netto-udledning på nul i 2040. Relativt hurtigt derefter skal vi bidrage til at reducere CO2-indholdet i atmosfæren via skovrejsning, optag i landbrugsjord og opsamling og lagring af CO2 i undergrunden.

Efter vores opfattelse vil omstillingen være krævende og muligvis også dyr, men de samlede omkostninger bliver endnu mere omfattende, jo længere vi venter. Det er teknisk muligt at gennemføre denne uden at opgive en moderne livsstil og en høj beskæftigelse. Samtidig vil omstillingen bidrage til en bedre sundhed, mindre forurening, en bedre miljøbeskyttelse og et mere robust samfund, hvor vi ikke er afhængige af import af olie og gas fra lande, der ikke deler vores værdier.

Hvad vi konkret arbejder for

Vi har med nedenstående krav specificeret, hvad vi mener at det vil kræve at sikre de nødvendige reduktioner i CO2-udledningerne.

Helt overordnet er menneskeheden nødt til meget hurtigt at holde helt op med at udvinde og afbrænde fossile brændsler. Derudover vil der skulle ske ændringer af vores livsstil, og særligt i forhold til, hvor meget vi flyver og hvor meget kød vi spiser. Der er behov for en omfattende omstilling af energisektoren, transportsektoren og vores fødevareproduktion. Det kan kun ske, hvis mange mennesker engagerer sig i at fremme den grønne omstilling via de fælleskaber de allerede indgår i.

Hvis vi skal nå i mål, er det også helt nødvendigt at øge det internationale ambitionsniveau indenfor klimapolitikken, hvilket Danmark bør arbejde for. Som et rigt samfund med en betydelig ekspertise indenfor nogle vigtige elementer til grøn omstilling bør vi i Danmark også samarbejde med andre lande om deres omstilling. Endelig bør vi investere massivt i at udvikle løsninger.

Det er i dette politikprogram bevidst valgt ikke at fokusere ensidigt på bestemte tekniske løsninger. For os er det vigtigere, at udledningerne bliver reduceret, end hvordan det sker. Derudover er der mange andre som har bedre forudsætninger end 350 Klimabevægelsens bestyrelse for at analysere energisystemer og konkrete teknologier.

Generelt er vi på baggrund af teknologi- og prisudviklingen indenfor især sol, vind, batterier og elbiler både optimistiske omkring, at teknologien kan hjælpe os på vej. Vi finder det derfor vigtigt at investere massivt i teknologiudvikling.

Samtidig er det i vores øjne helt uacceptabelt at udskyde indsatsen med at reducere udledningerne med henvisning til, at vi endnu ikke har de gode løsninger, eller at disse er for dyre. De menneskelige handlinger som vi ikke umiddelbart kan udføre uden at det medfører betydelige drivhusgasudledninger, dem må vi reducere mest muligt, indtil der evt. er udviklet mere klimavenlige løsninger.

På dette grundlag arbejder vi for at realisere følgende politiske mål:

 1. Vi skal lade kul, olie og gas blive i jorden.
 2. Vi skal arbejde med at fremme den grønne omstilling i de fælleskaber vi indgår i.
 3. Danmark skal reducere sine udledninger i et tempo, der er i overensstemmelse med at holde temperaturstigningen på maksimalt 1,5 grader og sikre en ligelig fordeling af det resterende globale CO2-budget.
 4. Danmark skal arbejde for et øget internationalt ambitionsniveau og bistå andre lande med deres omstilling.

Realiseringen af disse mål bør ske på en socialt retfærdig måde, som ikke øger uligheden i Danmark. Samtidig bør Danmark yde et fair bidrag til at støtte lande og regioner, som bliver særlig hårdt ramt af klimaforandringerne, og styrke indsatsen i bilaterale samarbejder om at fremme en grøn omstilling.

 1. Vi skal lade kul, olie og gas blive i Jorden

Vi skal holde op med at udvinde kul, olie og fossil-gas

 • Der skal ikke bygges nogen form for ny infrastruktur til udvinding, transport og distribution af kul, olie og fossil-gas på dansk grund.
 • Etableringen af fossilgas-rørledningen Baltic Pipe skal stoppes.
 • Olie- og gasproduktionen i Nordsøen skal lukkes hurtigst muligt og senest i 2040. Der skal ikke gennemføres flere udbudsrunder.
 • Danske pensionskasser, banker, fonde, kommuner, virksomheder og organisationer skal frasælge investeringer, der ikke er kompatible med 1,5 graders målsætningen. Det vil bl.a. sige at investeringer i kul og tjæresand, samt investeringer i olie- og gasselskaber, som ikke har en plan for udfasningen af deres produktion, skal frasælges.
 • Al uddannelse i olieudvinding og olieefterforskning på danske universiteter skal lukkes hurtigst muligt.
 • Uddannelser indenfor klimavenlig teknologi skal styrkes.

Vi skal holde op med at anvende  kul-, olie- og fossil-gas

 • Kul skal være udfaset fra den danske el- og varmeproduktion senest i 2025.
 • Der skal vedtages et stop for salg af benzin og dieselbiler fra 2025.
 • Varmeforsyningen skal være helt fossilfri senest i 2030, og afbrænding af ubæredygtig biomasse og affald skal udfases hurtigst muligt.
 • Der skal indføres stop for salg af alle fossile brændsler fra 2040.
 • Biler, der udleder CO2 og partikler, skal inden 2030 ikke længere have adgang til at køre indenfor den centrale bymidte og/eller bygrænsen i de 10 største danske byer.
 • Der skal indføres en passagerafgift på flyvninger fra danske lufthavne og et forbud mod udbygning af disse, indtil vi har udviklet el-fly eller lignende.
 • Der skal stilles krav om, at flyvningen reducerer sine udledninger markant gennem anvendelse af el-fly, elektrofuels eller lignende klimavenlige teknologier, og der skal investeres i teknologiudvikling, der kan understøtte dette.
 • Den danske regering skal arbejde for, at der indføres en minimumsafgift på flybrændstof i EU.
 1. Vi skal fremme den grønne omstilling i vores fælleskaber

Vi skal arbejde med at fremme den grønne omstilling i de fælleskaber vi indgår i.

 • Der skal vedtages en ny ambitiøs klimalov, hvor al lovgivning gennemgår en klimavurdering, og som bl.a. fastslår at Danmark skal yde sit bidrag til at opfylde Parisaftalen og sætte klare delmål på klimaområdet.
 • Bedsteforældre, studerende, medlemmer af pensionskasser og fagforeninger samt andre grupper i samfundet skal organisere sig og lægge pres på politikere og bestyrelser om at fremme en grøn omstilling.
 • Klima skal være et tema ved valg på alle niveauer: Kommuner, Regioner, Folketinget og EU-parlamentet.
 • Der skal lægges pres på de enkelte kommuner i forhold til følgende temaer:

o Frasalg af aktiver i fossilselskaber

o Udfasning af kommunernes brug af biler, varevogne, busser mv., der kører på benzin og diesel.

o Forbedringer af den kollektive trafik, herunder især togtrafik og forbedring af forholdene for cyklister.

o Udfasning af kul og gas fra varmeforsyningen.

o Planlægning af flere solceller og mere vindkraft, også på land.

o Energibesparelser i kommunernes drift.

 • På alle niveauer af uddannelsessystemet skal der arbejdes med grøn omstilling. Det skal bl.a. ske via de demokratiske organer på uddannelsesinstitutionerne.
 • Der skal på både lokalt og nationalt niveau samarbejdes med fagbevægelsen omkring den grønne omstilling.
 1. Danmark skal arbejde for temperaturstigning på max 1,5 grader

Danmark skal reducere sine udledninger i et tempo, der er i overensstemmelse med at holde temperaturstigningen på maksimalt 1,5 grader og sikre en ligelig fordeling af det resterende globale CO2-budget.

 • Danske reduktionsmål for drivhusgasudslippet bør fastlægges som: Mindst 40% reduktion i 2020, mindst 55% reduktion i 2025 og mindst 70% reduktion i 2030.
 • Danmarks skal have en netto-udledning på nul i år 2040 og derefter bidrage til at reducere CO2-indholdet i atmosfæren via skovrejsning samt opsamling og lagring af CO2 i landbrugsjord og eventuelt i undergrunden.
 • Der skal indføres Stop for salg af alle fossile brændsler fra år 2040.
 • Senest i 2040 skal der være tilsluttet anlæg til CO2-fangst og -lagring (CCS) til alle former for afbrænding af affald og biomasse samt alle større industrianlæg med proces-emissioner (fx cementproduktion).
 • Inden 2025 skal der etableres mindst et dansk fuldskala-anlæg til optag og lagring eller brug af CO2 (CCS/CCU).
 • Der bør indføres et stop for udbygning af danske motorveje og investeres massivt i udbygning af den kollektive trafik.
 • De danske investeringer i forskning, udvikling og demonstration, der kan fremme en grøn omstilling, skal øges markant og spejle Europa-Kommissionens ambition om at omkring en tredjedel af midlerne EU’s næste forskningsprogram, Horizon Europe, skal gå til klimarelateret forskning. Der skal i den forbindelse især ske et løft af investeringerne i forhold til energilagring samt bæredygtig transport og fødevareproduktion.
 • Det danske forbrug af fødevarer baseret på animalsk produktion med uacceptabelt højt CO2-aftryk skal være halveret i 2040.
 • Dyreholdet i dansk landbrug skal reduceres markant og være halveret i 2040, så vi kan øge Danmarks bidrag til at brødføde verden samtidig med at vi frigør arealer til produktion af energiafgrøder og biomaterialer samt øge CO2-lagringen i jord og skov. Sidstnævnte skal bl.a. ske gennem udtagning af 100.000 hektar organiske lavbundsjorder.
 • Større fokus på energieffektivisering. Klimavenlige byggematerialer som træ skal fremmes ved at fjerne reguleringsmæssige barrierer og indføre støt stigende krav til byggematerialers og bygningers klimaaftryk i bygningsreglement.
 • En klimavenlig livsstil og en generel nedsættelse af forbrug som medfører CO2-udslip, bør fremmes gennem kampagner, information og via det offentliges normsættende rolle i samfundet.
 • Der skal arbejdes med grøn omstilling på alle niveauer i uddannelsessystemet.
 1. Danmark skal øge sit internationale ambitionsniveau

Danmark skal arbejde for et øget internationalt ambitionsniveau og hjælpe andre lande med deres grønne omstilling.

 • Danmark bør arbejde for, at EU hæver sit 2030-reduktionsmål mål fra 40% til mindst 70% i forhold til år 1990.
 • Danmark bør arbejde for, at EU sætter et mål om nettoudledning på nul i 2040.
 • Danmark bør arbejde for en egentlig klimalov indenfor EU, for højere klima-standarder, og for at der sættes 5-årige mål for udledningerne fra EU.
 • Danmark skal arbejde for, at EU indfører en klimatold.
 • Danmarks direkte og indirekte investeringer i fossil infrastruktur, bl.a. via multilaterale investerings- og udviklingsbanker som Verdensbanken og Den Europæiske Investeringsbank, skal stoppes.
 • Der skal sikres en støt stigende pris på udledning af CO2 i EU (og helst globalt), som er høj nok til at sikre en hurtig reduktion af udledningerne. Midlerne herfra skal i videst muligt omfang redistribueres til borgerne og/eller anvendes til at finansiere klimatiltag.
 • Danmark skal i overensstemmelse med Parisaftalen yde et fair bidrag til at støtte lande og regioner, som bliver særlig hårdt ramt af klimaforandringerne.
 • Danmark skal styrke indsatsen i forhold til bilaterale samarbejder omkring fremme af en grøn omstilling.

Dette politikpapir er udarbejdet af 350 Klimabevægelsens bestyrelse på baggrund af præsentation og drøftelse på landsmødet søndag den 10. marts 2019. 

Kontakt: 
Formand Frederik Roland Sandby, tlf 22 95 40 47
Næstformand Thomas Meinert Larsen, tlf 22 71 70 58

Mail til foreningen sek@klimabevaegelsen.dk

CVR-nr. 34364672 , J. C. Christensens Gade 2A, 3TV, 2300 København S

350 Klimabevægelsen i Danmark er den danske del af den internationale klimaorganisation 350.org.