Gruppen opstod i 2011 ved to initiativtagere. I januar 2012 blev gruppen formelt stiftet under navnet ”Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune” og blev godkendt som kulturel forening i Gribskov Kommune. Lever nu under det forenklede navn Klimagruppen i Gribskov. Antallet af aktive medlemmer har alle årene været 5 med ekstra støtte omkring arrangementer fra andre interesserede.

Som udtrykt i vedtægten: ”Foreningens formål er at samle borgere i Gribskov Kommune med interesse for klima- og miljøspørgsmål. Gennem studiekredsaktiviteter, offentlige møder og andre aktiviteter at bidrage til kvalificeret debat i kommunen. Foreningen skal fremme dialogen mellem borgere og politikere om gennemførelse af ændring i lokalsamfundet, med henblik på optimering af en bæredygtig samfundsudvikling”.

Gruppen har på cirka månedlige møder ud fra bæredygtighedsprincipper arbejdet med emner som VAND / FØDEVARER / FORBRUG, GENBRUG, REPARATIONSKULTUR / MOBILITET & TRAFIK / ENERGI & BYGNINGER. I det omfang det har været relevant, har gruppen haft dialogmøder med udvalgsformænd for Plan & Miljøudvalget og Teknisk Udvalg samt medarbejdere i forvaltningen. Lokalpressen har normalt været pænt villig til at optage læserbreve, småartikler, annonceringer.

Gruppen har stået bag egentlige arrangementer: Efterår 2013 en temadag om forbrug, genbrug og reparation med foredrag ved Thomas Vinge samt Mira Illeris og Esben Schultz fra Svanholm, workshops om de tre emner, udstillinger og aktiviteter. Efterår 2014 et møde i samarbejde med Jobcenteret om reparationscafeer og socialøkonomiske virksomheder. Efterår 2015 et møde om bæredygtigt byggeri med Steen Møller fra Friland.

Med henblik på forår 2017 planlægges et klimakommuneseminar med tredeling af emner: 1) Klimakommunen Gribskov som kommunal virksomhed ifølge aftalen med DN 2015-2018, 2) Klimakommunen Gribskov som støtte for adfærd hos borgere og virksomheder i kommunen (IKKE med i nuværende aftale med DN) samt 3) andre klimahandlemuligheder på offentlig og privat grund, som gruppen kan foreslå fremlagt på seminaret (for eksempel et projekt som ”incredible-edible” fra Todmorden i England).

I perioden juni 2014 til august 2016 har gruppen organiseret 15 klima cykelture til mange forskellige lokale destinationer (kun nogle få uden for Gribskov Kommune), – med specielt ét medlem af gruppen som iværksætter, nemlig cyklismeeksperten Jens Erik Larsen. Turene blev meget velbesøgte af mange forskellige deltagere.  Destinationerne for turene dækkede blandt andet temaerne fødevarer, vand, genbrug, natur og klima, bilby hhv. cykelby, lokalråd om klimatilpasning, landbrugspakken i perspektiv hos økobonde, økologisk byggeri. Cykelturene afdækkede forskellige eksempler på kritisable cykelforhold i Gribskov Kommune, på manglende cykelstier samt ønsker om bedre og flere markeringer af cykelruter.

Gruppen indsendte i foråret 2016 et høringssvar angående Gribskov Kommunes Bæredygtighedsstrategi, med eksemplificering i form af en detaljeret vision for bevægelsen hen mod bæredygtighed i forbindelse med en kommende byudvikling på et stort område nord for Helsinge. Da fire arkitektfirmaer efter konkurrence omkring byggeplanerne i september var udvalgt til videre arbejde, indeholdt oplægget til dem direkte citater fra vores indstilling.

Gruppen har – uden at få et klart svar – forespurgt kommunen om investeringer i virksomheder der producerer kul, olie, gas.

På gruppens vegne, Merete Hjorth Jensen (Merete.Hjorth@skolekom.dk)
Formand for gruppen: Kirsten Gamst-Nielsen (kirsten.gamst@hotmail.com)