Dagsorden: LU-møde i Klimabevægelsen tirsdag 6. marts 2012 kl. 17

 

Sted: Cafe Zusammen

Deltagere: Rasmus, Thomas, Jens, Isabella

 

1. Godkendelse af referat, dagsorden, valg af referent og ordstyrer.
Godkendt. Isabella ordstyrer. Thomas referent.

 

2. Næste møder
Mandag 9. april 14.30. Isabella undersøger om vi kan være i Cafe Zusammen.

3. Brev til klimaordførere omkring flyvning & debat – hvad er næste skridt? (Jens)

Vi har ikke hørt fra forbrugerrådet. Jens følger op på forbrugerrådet.

4. Nyt lokale / ny adresse
Vi hører på landsmødet. Thomas hører Kai specifikt.
Thomas opretter nyt CVR-nummer.
Klimabevægelsen har fra 14 marts 2012 fået tildelt CVR-nummeret: 34364672.

5. Landsmødet 29. April

Invitation af:
Rasmus Helveg Petersen, Klima- og Energi-ordfører
alternativt: Pernille R-T, Steen Gade,
Per Clausen eller per delegation eller Klimabevægelsen
c) Politiske partier
Ungdomsorganisationer, fx Dansic,
Til næste LU-møde skal Rasmus og Thomas lave mini-oplæg til workshop

6. Medlemsadministration (Rasmus)

Thomas får OK for overdragelse af KlimaTV-ning hjemmeside til Klimabevægelsen fra Benjamin/Jais.

Rasmus kan gå i gang med at opsætte ning-hjemmesiden.

7. Nye medlemmer – hvad gør vi med dem?

Punktet er behandlet under pkt 6 og pkt. 5


8. Annoncering af ”klimabevægelse” foredrag (folder som beskriver indhold)
Vi kan bruge seneste udgave… og cirkulere, fx i næste nyhedsbrev.

9. Bæredygtighedsseminar (Isabella)

Intet nyt. De indkomne forslag skulle konkretiseres i februar …og sendes til høring til sommer.

10. SKALs mødet 27 – 28. marts

Thomas rykker for programmet. Isabella kan måske, men i så fald kun den 27. marts

 

11. Tar sand day 5. Maj
Der er oprettet en facebook side om tar sand: http://www.facebook.com/#!/DanishStopTarSandsInfoPage

 

10. Eventuelt
Flydende by har adresse i Sydhavnen. http://flydendeby.wikispaces.com/Forside
Det kunne måske være et alternativ til opbevaring og mødeafholdelse.


Klaus Illum har startet en spændende debat om strategisk energiplanlægning i Danmark. Thomas rundsender korrespondancen.