Landsmødet (nr. 21) søndag den 8. oktober 2017

1               Klimabevægelsens status

Medlemmer: Antallet af medlemmer i 350 Klimabevægelsen i Danmark (KiD), baseret på antallet af personer som er oprettet på www.klimabevaegelsen.dk er ca. 466 per oktober 2017. Antallet som via email modtager vores nyhedsbrev er omtrent 810. Klimabevægelsens Facebook gruppe har 3430 medlemmer. Alle tal afspejler en lille øgning over det sidste års tid.

Året der gik for Klimabevægelsen i Danmark
Det forgangne år har været ganske begivenhedsrigt for Klimabevægelsen, og der har været masser af aktivitet, særligt i landsudvalget og i de 2 tema-grupper AnsvarligKommune og AnsvarligFremtid.
350 Klimabevægelsen har også været ret aktiv i NGO-netværket 92-gruppen, hvor vi regelmæssigt har deltaget i møderne, og har bidraget til høringssvar. Klimabevægelsen er fortsat en del af det uformelle netværk ”Netværket for bæredygtig transport”. Landsudvalget har taget initiativ til at udarbejde en ny tydeligere organisationsstruktur, som vi forventer vil styrke vores organisation og arbejde.

Det Danske Perspektiv
Af væsentlige temaer og aktiviteter i det sidste års tid bør nævnes:
*Den siddende regering har ikke ageret særligt progressivt på klimadagsordenen. Heldigvis lykkedes det ikke regeringen at sløjfe de planlagte kystnære vindmølleparker, og Krigers Flak udbygningen er fastholdt.
Rammevilkårene for udbygning solceller og landvind er desværre stadig for dårlige, og regeringen har valgt at konkurrenceudsætte udbygningen af sol og vind under såkaldt teknologi-neutrale udbud i 2018 og 2019, og en aftale om et bredere energiforlig for perioden frem til 2030 lader vente på sig. Det er stadig lagt op til en alt for hurtig indfasning af registreringsafgiften på elbiler. Regeringen har desuden taget tiltag til at fastholde udvindingen af olie og gas i Nordsøen.
*Folkemødet på Bornholm blev i 2017 gennemført med et stort antal deltagere, og igen med rigtig mange oplæg og debatter omkring grøn omstilling, herunder flere om divestment, grønne investeringer og elbiler.
*Klimastoffet modtager fortsat en skuffende ringe dækning i medierne. DRs Jesper Theilgaard rapporterer fortsat om klimastoffet, Politiken har nu sløjfet sin temaoverskrift ”2050” som tidligere dækkede klimasagen, mens Information fortsat dækker bæredygtighed hver onsdag. Det synes dog nu som om, at det kun er Børsen som regelmæssigt lægger spalteplads til klimaskeptiske klummer og indlæg.
*April 2017. På trods af forslag om frasalg af fossile investeringer på 5 pensionskasse generalforsamlinger, så har AnsvarligFremtid ikke fået nær den medie-opmærksomhed man fik i år 2015.
*En af årets helt store succeshistorier var DONG og A.P. Møller Mærsks beslutninger om at frasælge deres fossil-afdelinger. Det afspejler virkelig en ny æra for Danmark.

Det Globale Perspektiv – Klimaforandringer, Drivhusgasudledninger og politiske tiltag
*USA udmeldelse af Klimaaftalen i Paris var årets mest bemærkelsesværdige begivenhed, men heldigvis vil det nok ikke få de helt store konsekvenser for den globale indsats for at øge den grønne omstilling.
* Året 2016 blev – endda uden påvirkning af El Ninõ – erklæret som det varmeste år i nyere historie (efter at have slået rekordårene 2014 og 2015), men 2017 kommer nok igen til at slå denne rekord. Klimaforandringerne synes fortsat bredt accepterede (måske med undtagelse af Donald Trump), og klimaskeptikere og klimafornægtere optræder fortsat sjældnere og sjældnere i medierne.
* Det synes uklart om de samlede globale drivhusgas-emissioner er toppet. Der er heldigvis tegn på at det globale kulforbrug er toppet, ligesom CO2-udledningerne fra energisektoren måske har toppet.
Udledningerne fra transportsektoren og fra landbrug mv. synes dog endnu i vækst, således at de samlede globale drivhusgasudledninger altså fortsat vokser.
* Kina og andre lande udvider deres planer for CO2 kvotehandel.
* Fra en række sider er der pres på, at G20 landene skal udfase subsidier til fossile brændsler, men det er endnu kun et mindre antal lande som har gjort alvor af det.
* Et stigende antal byer og lande planlægger udfasning af diesel-biler og fossil-biler, herunder Indien, Holland og Norge.

Det Globale Perspektiv – Grøn markedsomstilling
* Den globale opsætning af vind og solenergi fortsatte i 2016 med at sætte rekord (opgjort i volumen), og prisen for opsætning af vind og sol fortsætter med at falde. Særligt prisen på solceller er faldet voldsomt, og IEA har atter opjusteret sine forventninger til udbygning af solceller. Igen i 2016 var det Kina som investerede mest i ny VE-kapacitet, og Kina satser nu også voldsomt på elbiler. Udbygning af havvind sker nu også udenfor Europa.
* OPEC har opretholdt olieproduktionen i det forløbne år, og olieprisen har derfor ligget relativt lavt, omkring eller under 50 dollars/tønde, og olieselskabernes indtjening er derfor fortsat under pres.
* De 2 oliegiganter Exxon og Chevron var forud for deres generalforsamling udsat for et meget stort investorpres. Chevron valgte selv at offentliggøre en ”2-graders redegørelse”, mens Exxon Mobile måtte opleve at deres aktionærer gennemtrumfede resolution om at Exxon skal vurdere sin forretningsmodel efter 2-graders målsætningerne. Mere vidtgående forslag om ”2 graders implementeringsstrategi” blev fremsat hos både Chevron og Shell, men forslagene faldt dog på begge generalforsamlinger.

* Den globale automobil-branche synes i stigende grad at rette deres forretningsmodel ind på at fremtidens biler er lavemissions-køretøjer. Der er nu over 2 mio. elbiler på vejene globalt, og det bliver mere og mere tydeligt, at der i løbet af de kommende år bliver lanceret en lang række nye elbiler med større og mere effektive batterier med længere rækkevidde. Visse analytikere forventer at elbil-branchen står overfor et egentligt boom.

Det Globale Perspektiv – Klimamobilisering & Investorpres
* Den globale bevægelse 350.org (og Fossil Free netværket) står stadig stærkt, og igen i 2017 blev der arrangeret ”Keep it in the Ground” masse-demonstrationer over hele verden, herunder ved Ende Gelände kampagnen i Tyskland, hvor også flere danskere deltog.
* Divestment kampagnen er desuden fortsat, og er nyligt kulmineret ved at en række katolske kirker har besluttet at diveste.
* Carbon Tracker Initiative og et stigende antal finanshuse, banker, analytikere mfl. har også i det forgangne år  lanceret en række rapporter om den stigende risiko for Stranded Assets indenfor fossil-sektoren.

Betaling af frivilligt kontingent:
I år 2017 har (per. 7. oktober 2017) ca. 53 medlemmer betalt kontingent. Det er en del højere end i de foregående par år. Via hjemmesiden www.klimabevaegelsen.dk er det fortsat muligt at lave betaling direkte (online) via hjemmesiden.

Lokalgrupper:
Aktiviteten i lokalgrupperne er for opadgående, blandt andet ved en vigtig nyetablering af lokalgruppe i Aarhus.
Den nye hjemmeside www.klimabevaegelsen.dk giver tillige gode muligheder for at lave mindre aktivitets-grupper og finde (geografisk) andre medlemmer. Det er dog fortsat nyttigt hvis de konkrete aktiviteter samtidig bliver formidlet til landsudvalget, med henblik på videns-opsamling og videreformidling, blandt andet via nyhedsbreve.

Særlige aktiviteter:
Siden det 19. landsmøde i oktober 2016 har de største enkelt-aktiviteter været:

2. Oktober 2016. Klimabevægelsen Landsmøde (nr. 19).

Oplæg ved Rasmus Ingstrup, Energinet.dk & Per Henriksen, 350 KiD

26. Marts 2017: Klimabevægelsen Landsmøde/Forårsmøde (nr. 20): Divestment & Mediernes rolle
Oplæg om AnsvarligFremtid og AnsvarligKommune & debat ved Gregers Andersen og Niels Fastrup
Erfaringsudveksling mellem lokal- og temagrupper.

April 2017: Generalforsamlinger i Pensionsselskaber
AnsvarligFremtid fremsætter forslag ved 5 pensionskasser, PJD, AP, MP Pension, LPK, og ISP

29. April 2017: Klimademonstration i København

Maj 2017: Lancering af Kommune divestment kampagne

18. Juni 2017. Folkemødet på Bornholm
AnsvarligFremtid deltager i 3 debatter om etiske og bæredygtige investeringer, arrangeret af MorningStar

8. oktober 2017: Klimabevægelsens Landsmøde (Nr. 21)
Erfaringsudveksling om klimaaktivisme og Kommunalvalgkamp 2017.

Temagrupper:
Klimabevægelsen har arbejdet på at etablere en mere tydelig struktur omkring temagrupper, og vil fremover sikre, at det bliver formidlet ud via nyhedsmails og diverse opdateringer på Facebook.

AnsvarligFremtid & AnsvarligKommune
Begge temagrupper har typisk afholdt møder 6-8 gange årligt.
AnsvarligFremtid initiativet har fortsat opnået god gennemslagskraft i forbindelse med fremsættelse af divestment forslag på 5 pensionsselskabers generalforsamlinger i 2016. Initiativet arbejder videre, blandt andet mhp. at få udbredt kendskabet til ”Stranded Assets” og ”2-graders investeringsstrategier” ved kontakt til banker, kommuner, universiteter og pensionskasser. I løbet af 2017 er det lykkedes at få hele 14 danske kommuner til at tage politisk beslutning om at diveste, og der arbejdes på at sikre, at også Aarhus kommune tager samme beslutning.

Nye grupper:
I 2017 er opstået grupper omkring ”Solceller” og ”Bedsteforældrenes Klimaaktion” – initiativer som ventes videreført i de kommende år også.

Arrangementgruppen:
Arrangementsgruppen har gennemført møder i løbet af året, herunder debatmøder i forbindelse med de halvårlige landsmøder.

Landsudvalget:
Landsudvalget (LU) er fortsat et meget centralt og aktivt organ i Klimabevægelsen og har holdt møder månedligt. I efteråret 2017 har landsudvalget desuden for anden gang afholdt et 2-dages strategi-seminar.

Nationalt og internationalt samarbejde:
350 Klimabevægelsen har draget stor nytte af, at være koblet til 350.org netværket og 92-gruppen.

2               Organisatoriske udvalg

Medlems-kommunikation:
Antallet af udsendte nyhedsbreve i perioden oktober 2015 – marts 2017 har været lavt, men fra Marts 2017 til September 2017 er der udsendt 5 nyhedsbreve, svarende til knap et per måned.

Klimabevægelsen Facebook gruppe:
Klimabevægelsens Facebook Gruppe har fortsat været flittigt brugt, og det har – delvist – kunnet erstatte noget af den information som tidligere har været formidlet via Klimabevægelsens udsendte nyhedsbreve.
http://www.facebook.com/groups/klimabevaegelsen/                                                                                   3431 medlemmer

Klimabevægelsen Facebook sider:
Klimabevægelsen har oprettet en facebook side, som dog endnu kun er taget i brug i meget begrænset omfang eftersom vores Facebook gruppe har kunnet dække vores behov.
http://www.facebook.com/klimabevaegelsen                                                                                                                                 652 likes

Øvrige Facebook sider og grupper:
Ansvarlig Fremtid Facebook: http://www.facebook.com/AnsvarligFremtid                                     1777 likes (1532)

350 DK: http://www.facebook.com/350.dk                                                                                                                                   315 likes (306)
Klimaforandring: http://www.facebook.com/klimaforandring                                                                                 515 likes (495)
KlimaTV: http://www.facebook.com/pages/KlimaTV/95469204063                                                 695 likes (678)

Hjemmesider:

Hjemmesiden www.klimabevaegelsen.dk:
Hovedsiden for 350 Klimabevægelsen i Danmark

Hjemmesiden www.klimaforandring.info
Opdatering af særligt danske mediers dækning af klimastoffet.

Hjemmesiden http://www.voreshjemvoresklima.dk/

Netværk af andels- og ejerboligforeninger, der arbejder på at blive mere bæredygtige ved at udlede mindre CO2.

Hjemmesiden www.ansvarligfremtid.dk
Divestment initiativet ”AnsvarligFremtid”

Tema-gruppen AnsvarligFremtid har desuden ca. 900 email-tilknyttede underskrivere.

Medlemsadministration:
Vi har et sekretariat som håndterer den mest almindelige medlemsadministration. Vores ambition er at kunne opsætte et medlems- og nyhedsmail-administrationssystem som bedre vil kunne servicere vores medlemmer ved at inddele dem i forskellige mailing-grupper.

8. oktober 2017
Landsudvalget