Landsmødet søndag den 4. oktober 2014

1    Klimabevægelsens status
Medlemmer: Antallet af medlemmer i Klimabevægelsen i Danmark (KiD) baseret på antallet af personer som er oprettet på www.klimanetvaerk.dk er ca. 323 (vs. 300 i sept 2013). Antallet som modtager vores nyhedsbrev er skønnet til ca. 700*. Klimabevægelsens Facebook gruppe har 1607 ”likes” (stigning fra 1342 i sept 2013).

Det Danske Perspektiv
Af væsentlige temaer og aktiviteter i det sidste års tid bør nævnes:
*De mange ”udredninger” knyttet til Energiaftalen 2012-2020 er fortsat under udarbejdelse. Særligt udredningen omkring biomasse bliver meget central for selve gennemførelsen af energiaftalen [gentagelse fra 2013].
*Regeringens ressourcestrategi er udkommet, men var baseret på frivillige tiltag i kommunerne.
*Regeringens strategi for udarbejdelse af ”grønt BNP” er fortsat under udarbejdelse
*Regeringens bæredygtighedsplan har været udskudt længe, men kommer nok snart.
*Det Europæiske CO2-kvotehandelssystem eksisterer stadig, men prisen er så lav så effekten er yderst ringe [gentagelse fra 2013].
*Folkemødet på Bornholm blev gennemført for 4dje gang, med et rekordstort antal deltagere, og med rekordmange oplæg og debatter omkring grøn omstilling.
*2014 blev året hvor DR med Jesper Theilgaard i spidsen omsider tog skeen i den anden hånd og begyndte at rapportere om klimastoffet på en mere seriøs måde, fx med en vejrudsigt for året 2050, sådan som vi med en underskriftindsamling i 2013 havde opfordret til – jævnfør blandt andet: http://klimaforandring.info/archives/358
*Uffe Elbæk har stiftet partiet Alternativet, som har grøn omstilling højt på deres dagsorden.
*1. oktober 2013: Demonstration ”Grøn Omstilling (GNBO mfl.)
*31. Maj – skifergas demonstration i København (skifergas-Nej-Tak mfl)
*30. Juli – skifergas Protestlejr oprettes ved Brønden, Frederikshavn
*27. August – skifergas demonstration i København og Frederikshavn (DN, skifergas-Nej-Tak mfl)
*21. September – klima demonstration i København, dejlig grøn børnevenlig form (Avaaz)
*4. oktober 2014 – Arktis demonstration i København (Greenpeace)

Væsentlige temaer fra 2013 som stadig er relevante:
*Regeringens energi-aftale ”Energiaftale 2012-2020” er stadig under udmøntning.
*Hjemmesiden http://www.klimabevidst.dk/ er nu lanceret i en version både til borgere og virksomheder.

Det Globale Perspektiv
*Klimaforandringer synes at være tydeligere og tydeligere, med ekstrem afsmeltning af isen i polarhavet, en række markante tørker, ekstreme storme og regnskyl, hvoraf en del har betydet store erstatningsudbetalinger, tab af menneskeliv og reduceret høstudbytte [gentagelse fra 2012 og 2013].
*Den globale drivhusgas-udledning fra menneskeheden er fortsat stigende og slog nye rekorder i 2013 med 40 milliarder tons drivhusgasser udledt i atmosfæren. Globalt set var august 2014 den varmeste august måned, som nogensinde er blevet målt.
*Den globale opsætning af vedvarende energi sætter rekord, og prisen fortsætter med at falde.
USA og Kina er nu de økonomier som investerer mest i ny VE-kapacitet.
* USA og Kina lancerer nye tiltag til at reducere drivhusgasser og reducere energi-intensitet.
* COP19, November 2013 i Warszawa, Polen kom igen ud med et magert udbytte (men COP-processen fortsætter trods alt). USA og Kina synes fortsat ikke villige til at indgå aftale med bindende reduktionskrav.
* Kina udvider antal regioner med CO2 kvotehandel, men har endnu ikke været i stand til at vurdere hvornår landets udledning af drivhusgasser kan/vil toppe.
*350.org / Fossil Free / Global Power Shift netværket er blevet endnu stærkere, bla. med afholdelse af Peoples Climate March Søndag 21. September 2014.
* Greenpeace øger momentum omkring kampagne mod fossil-udvinding omkring Arktis.
*I nærheden af 400.000 deltagere i Klimademonstration ‘People’s Climate March’ i New York, herunder Ban Ki-Moon, Al Gore, Connie Hedegaard, mfl., og der var lignende demonstrationer i 2,600 byer verden over. Samlet gik over 650.000 mennesker på gaderne og “på barrikaderne” for klimaet på denne søndag, og det gav genlyd i medierne. Et vendepunkt?
*Carbon Tracker Initiative mfl. lancerer flere/opdaterede rapporter om Stranded Assets, herunder særlige rapporter om omkostningerne ved at udvinde kul og olie (august 2014) rundt omkring I verden.
*Endnu flere store netværk af investorer divester fra fossile brændsler, fx Stanford University, Rockefeller Foundation, og flere tilslutter sig divestment bevægelsen, fx World Council of Churches der repræsenterer 345 kirkesamfund med sammenlagt over en halv mia. kristne, Ærkebiskop Desmund Tutu, British Medical Association mfl.

Betaling af frivilligt kontingent:
I år 2014 har (per. 4. oktober 2013) ca. 30 medlemmer betalt kontingent. Det er på niveau med tidligere år.
Via hjemmesiden www.klimanetvaerk.dk er det fortsat muligt at lave betaling direkte (online) via hjemmesiden.

Lokalgrupper:
Aktiviteten i lokalgrupperne er fortsat ganske beskeden, men med den nye hjemmeside www.klimanetvaerk.dk giver gode muligheder for at lave mindre aktivitets-grupper, finde (geografisk) andre medlemmer. Det er dog nyttigt hvis de konkrete aktiviteter samtidig bliver formidlet til landsudvalget, med henblik på videns-opsamling og videreformidling, blandt andet via nyhedsbrevet. I efteråret 2014 har vi adspurgt medlemmerne på www.klimanetvaerk.dk om de ønsker at være mere aktive, hvilket der er nogen der ønsker. Landsudvalget arbejder på at få flere personer aktiveret til a) at skrive læserbreve, b) til at tage billeder/video af aktiviteter, og c) på at genoprette en lokalgruppe i København.

Særlige aktiviteter / temagrupper:
Siden det 13. landsmøde den 29. september 2013 har de største enkelt-aktiviteter været:

* 29. september 2013: Klima-debat: ”Arbejder din pensionsopsparing for eller imod klimaet?”, med Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark, Hanne Jersild, Verdensnaturfonden WWF, Lars Pehrson, Merkur Bank, Rune Johansen, Initiativtager Ansvarlig Fremtid.

* 1. oktober 2013: Demonstration ”Grøn Omstilling – Uddannelse, Job, Velfærd & Grøn Omstilling” i anledning af folketingets åbning. (http://jatilfællesskab.dk)

*19. marts 2014: Oplæg og workshop: ”Danmarks omstilling til et fossil-frit samfund i 2050” ved Rasmus Ingstrup, Energinet.dk

* 30. marts 2014, 14. landsmøde i Klimabevægelsen i Danmark med temaet ”Fossil free divestment kampagnen i kampen mod global opvarmning” (oplæg af v. Tim Ratcliffe, European Divestment Coordinator, 350.org, Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender, samt medlemmer af AnsvarligFremtid.

* 3. april 2014. Fremsættelse og behandling af divestment-forslag på generalforsamlingen i DIP.
* 28. april 2014. Fremsættelse og behandling af divestment-forslag på generalforsamlingen i JØP.
* 29. april 2014. Fremsættelse og behandling af divestment-forslag på generalforsamlingen i MP Pension.

* 9. juli 2014. Oplæg om AnsvarligFremtid / Stranded Assets på Krogerup Højskole
* 22. september 2014. Oplæg om AnsvarligFremtid / Stranded Assets på IT-Universitetet

AnsvarligFremtid initiativet
Initiativet fik rigtig fin omtale om gennemslagskraft i forbindelse med fremsættelse af divestment forslag på 3 pensionsforening generalforsamlinger. Initiativet arbejder videre, blandt andet mhp. at få udbredt kendskabet til ”Stranded Assets” ved kontakt til banker, kommuner, universiteter og pensionskasser, herunder ved at genfremsætte divestment forslagene ved næstkommende generalforsamlinger.

Kommende centrale begivenheder:
* 28. oktober – VE debat på Christiansborg i København
* 11. november – ”Prisen på DKs energi-omstilling” ved Energistyrelsen.
Afholdes kl. 19 på Københavns Universitet, Thorvaldsensvej 40, lokale A2-70.02.
*Regeringen lancerer ressourceplan & forskellige udredninger i forhold til Energiplan 2012-2020.
*COP20, November 2014 i Lima, Peru
*COP21, November 2015 i Paris, Frankrig

Landsudvalget:
Landsudvalget (LU) er fortsat et meget centralt og aktivt organ i Klimabevægelsen og har holdt møder regelmæssigt.

Lokaler:
Landsudvalget råder ikke over lokaler, og har derfor afholdt møder privat.

Kommunikationen mellem landsudvalget og lokalgrupper (LG) og temagrupper (TG):
Denne kommunikation har generelt været utilstrækkelig, og det er vigtigt at landsudvalget udarbejder en mere konkret strategi for vidensdelingen og facilitering af kommunikation. En vigtig del af formidlingen er udsendelse af nyhedsmails og diverse opdateringer på Facebook.

Samarbejde: Nationalt og internationalt har Klimabevægelsen fortsat et godt af netværk/samarbejde med en række danske og internationale samarbejdsparter (fx GNBO-, Transition Town- og Omstilling NU-netværket). Det seneste år har der været særlig fokus på kontakt til den globale Fossil Free bevægelse.

2    Organisatoriske udvalg
Medlems-kommunikation:
Antallet af udsendte nyhedsbreve i perioden september 2013 – september 2014, selvom det ved landsmøde i september 2013 blev besluttet at rundsende en ”Klimakalender” omtrent hver 14 dag. Det er fortsat ambitionen at Klimabevægelsens hjemmeside og nyhedsbreve skal give det mest omfattende overblik over aktiviteter indenfor klima, miljø og bæredygtighed i Danmark.

Klimabevægelsen Facebook gruppe:
Klimabevægelsens Facebook Gruppe har været brugt langt mere i det seneste års tid, og det har – delvist – kunnet erstatte noget af den information som har været formidlet via Klimabevægelsens udsendte nyhedsbreve.
http://www.facebook.com/groups/klimabevaegelsen/                        1607 medlem

Klimabevægelsen Facebook sider:
Klimabevægelsen har oprettet en facebook side, som dog endnu ikke er taget i brug eftersom vores Facebook gruppe har kunnet dække vores behov.
http://www.facebook.com/klimabevaegelsen                            109 likes

Øvrige Facebook sider og grupper:
Ansvarlig Fremtid Facebook: http://www.facebook.com/AnsvarligFremtid             585 likes
350 DK: http://www.facebook.com/350.dk                             272 likes
Klimaforandring: http://www.facebook.com/klimaforandring                    374 likes
KlimaTV: http://www.facebook.com/pages/KlimaTV/95469204063                 635 likes

Hjemmesider:

Hjemmesiden www.klimabevaegelsen.dk:
Hjemmesiden har fået et løft, og vi har fået opdateret vores brugersystem.

Hjemmesiden www.klimanetvaerk.dk:
Oprettelsen af denne hjemmeside med kalender har været et stort løft, og i hvert fald til nogen gavn blandt medlemmer og andre klima-interesserede, om end vi godt kunne tænke os at anvendelsen blev endnu større.

Hjemmesiden www.klimaforandring.info
Opdatering af særligt danske mediers dækning af klimastoffet.

Hjemmesiden http://www.voreshjemvoresklima.dk/
Netværk af andels- og ejerboligforeninger, der arbejder på at blive mere bæredygtige ved at udlede mindre CO2.

Hjemmesiden www.ansvarligfremtid.dk
Divestment initiativet ”AnsvarligFremtid”

Medlemsadministration:
Vi har et sekretariat som håndterer den mest almindelige medlemsadministration. Vores ambition er at kunne opsætte et medlems-administrationssystem som bedre vil kunne servicere vores medlemmer ved at inddele dem i forskellige mailing-grupper.

5. oktober 2014 (tilrettet 15 oktober 2014)
Landsudvalget

* Klimabevægelsen har 2 email lister, med hhv. ca. 700 ældre adresser & 31 nyere adresser. Det skønnede antal reelle modtagere af vores nyhedsbrev er ca. 700. Desuden har initiativet AnsvarligFremtid ca. 784 email-tilknyttede underskrivere.