350 spørgsmål og svar

hvad_er_350

Nedenstående forklaringer på: Hvorfor 350?, er sakset fra det internationale site 350.org og oversat mere eller mindre direkte. Vi gør hermed, som vi har gjort med logoet, ordene til vore egne:

Hvad er global opvarmning, og hvorfor er det i det hele taget et problem?

Videnskabens svar er tydeligt: Global opvarmning sker hurtigere end nogensinde, og den er menneskeskabt. Årsagen til global opvarmning er udslip til atmosfæren af det, vi kalder drivhusgasser. Den mest almindelige drivhusgas er kuldioxid/kultveilte (CO2). Meget af det vi foretager os hver dag, som fx. at tænde for lyset, at lave varm mad, eller at opvarme/nedkøle vores boliger (kontorer, restauranter mm.), beror på energikilder som kul og olie, der giver udslip af gasser, som hindrer varmeudstråling til verdensrummet, så varmen ophobes i atmosfæren. Dette er et presserende problem, fordi den globale opvarmning destabiliserer den skrøbelige balance, som gør livet på denne klode muligt. Bare et par graders opvarmning kan fuldstændigt ændre den verden vi kender og true millioner af menneskers liv rundt om i verden. Men opgiv ikke håbet! Du kan hjælpe med at standse den globale opvarmning ved at gribe til handling her på 350.dk.

Hvad betyder i det hele taget dette tal?

350 er det tal, som ledende videnskabsfolk siger er den sikre øvre grænse for CO2 – målt i milliontedele (ppm) af atmosfæren. 350 ppm er det tal, som menneskeheden må vende tilbage til så hurtigt som muligt for at undgå løbske klimaforandringer. Vi har allerede nået 387 ppm!

Hvis vi allerede har passeret 350, er vi så alle prisgivet?

Nej. Vi er som patienten, der går til sin læge og erfarer, at han er overvægtig eller har et for højt kolesteroltal. Han dør ikke øjeblikkeligt – men indtil han ændrer sin livsstil og kommer ud af farezonen, har han en større risiko for at få et hjerteanfald eller en blodprop. Vores planet er i farezonen, fordi vi har øst for meget kulstof ud i atmosfæren, og vi begynder at se tegn på alvorlige vanskeligheder: Smeltende iskapper, hurtigt omsiggribende tørke. Vi er nødt til at klatre tilbage i sikkerhed.

Hvordan bringer vi verden på rettte spor mod 350?

Vi har behov for en international aftale om hurtig reduktion af kulstofudledninger. De Forenede Nationer arbejder på en traktat, som forventes undertegnet i december 2009 på en konference i København, Danmark. Men den nuværende målsætning for traktaten er alt for svag til at bringe os tilbage i den sikre zone. Denne traktat er nødt til at fastlægge en pris på CO2, som er høj nok til at nedbringe og endelig standse forbruget af fossile brændsler. Endvidere må den sikre fattige lande reelle muligheder for udvikling.

Hvordan kan vi konkret reducere CO2-udledningerne, så vi når 350?

Tag endelig ikke fejl, at nå tilbage til 350 betyder at ændre verden. Det betyder solcelleanlæg i stedet for kulkraftværker, det betyder at plante skov i stedet for at rydde regnskoven, det betyder større energieffektivitet og mindre spild/affald. At nå tilbage til 350 betyder at udvikle tusinder af forskellige løsninger, som alle vil blive nemmere at opnå, hvis vi har en global traktat, som er forankret i den nyeste videnskab og bygger på principperne om lighed og retfærdighed. For at opnå en sådan traktat har vi behov for en bevægelse af folk, som bekymrer sig tilstrækkeligt om vores fælles fremtid til at involvere sig og lade deres røst blive hørt.

Vil det her virke? Vil verdens ledere lytte?

Kun hvis vi er højrøstede nok!

Hvis vi kan gøre dette tal kendt over hele verden, vil selve dette faktum lægge et vist pres på forhandlerne. Vi må bringe folk til at forstå, at 350 udgør forskellen på succes eller fiasako for de standene klimaforhandlinger. Det vil ikke blive en nem kamp – vore modstandere har styrken fra den fossile brændselsindustri. Men vi tænker, at almindelige menneskers stemme vil blive hørt, hvis den er høj nok. Heri består hele vores arbejde: At lave støj nok til at vi ikke nemt kan overhøres.

Hvor kommer dette tal, 350, fra?

Dr. James Hansen, fra NASA – De Forenede Staters rumfartsagentur, har forsket i global opvarmning måske længere en nogen anden. Han var den første, der offenligt vidnede for Kongressen, nemlig i juni 1988, om at den globale opvarmning fandt sted. Han og hans kollegaer har anvendt både empiriske observationer, computersimulation og bjerge af data om fortidens klima for at beregne en fastlæggelse af, hvad der er farlige koncentrationer af CO2 i atmosfæren. Bushadministrationen har forsøgt at forhindre Hansen og hans team i at ytre sig offenligt, men deres analyser er blevet prist viden om af andre videnskabsfolk og af eksperter som nobelprisvinder Al Gore. Den fulde ordlyd af James Hansens papir om 350 kan du finde som pdf på arXiv.org. En kort introduktion på dansk kan findes på Strøtanker.

Er USA ikke den største kilde til problemet? Hvad med Kina og Indien?

Jo, Amerika har produceret mere CO2 end nogen anden stat og er førende i den industrialisrede verden med hensyn til CO2-udledninger. Selv om Kina producerer lige så meget CO2 som USA, producerer USA mange gange mere CO2 per indbygger end Kina, Indien, og de fleste andre lande. Og USA har blokeret meningsfuld international handling i mange år. Det er derfor at mange fra staben på 350.org har arbejdet hårdt for at ændre USAs politik. De har i 2007 iværksat mere end 2000 demonstrationer i alle halvtreds stater og bidraget til at presse regeringen til at vedtage de første love til begrænsning af CO2. Nu behøver de hjælp fra hele verden til at overtale både USA og FN til at fortsætte processen. Det gør vi nemmest her i Danmark ved at overtale vores egen regering.

Det er nødvendigt at involvere Kina, Indien og resten af udviklingslandene. Men siden de pr. indbygger bruger langt mindre energi end Vesten og har gjort det i kortere tid, og bruger fossile brændsler for at trække mennesker ud af fattigdom, må deres deltagelse blive anderledes. Vesten er nødt til at begynde at anvende en lille procentdel af den rigdom, som den erhvervede ved at fylde atmosfæren med kulstof, til at overføre teknologi fra Nord til Syd, så disse lande kan realisere deres legitime udvikling uden brug af kul. En stor inspirationskilde til at tænke over disse spørgsmål er et papir forestået af Greenhouse Rights Network, som du kan finde på ecoequity.org.

350 er bare et tal. Ville “Klimakrise” eller “Ren energi nu” ikke være bedre opråb til aktion?

350 er gangbar på mange sprog – tal er iblandt de få ting, som de fleste folk i verden genkender. Vigtigere er at 350 fortæller os, hvad vi er nødt til at gøre. Langt fra at være kedeligt er det det vigtigste tal i verden, lige nu og i en rum tid fremover. Det indeholder, rigtigt forstået, en opskrift på en meget anderledes verden – en der rykker fra fossile brændsler frem mod mere forfinede teknologier, mere tæt forbundne og mere retfærdige samfund.

Hvorfor endnu en organisation–der er allerede rigelig gang i den!

Det er sandt. Der er mange organisationer og enkeltpersoner, som arbejder hårdt på at løse klimakrisen. Det er er godt nyt – det betyder, at vi ikke behøver at starte en bevægelse op fra grunden, fordi den allerede bobler op over hele verden. Vores håb er, at vi kan kaste et spotlys på eksisterende organisationers arbejde, belyse enhvers inspirerende arbejde og knytte disse mange anstrengelser sammen til et kraftfuldt og fælles kampråb – et råb som er globalt, videnskabeligt og specifikt. Ved at tilbyde en fælles platform om målet 350, kan vi hjælpe med at sammensvejse en helhed, som i sandhed er større end dens dele, en bred bevægelse, som taler med en kollektiv stemme.

Oversættelse og bearbejdelse af Niels-Holger Nielsen

kendskab350

Bill McKibben: 350.org på 350 sekunder

Vi håber at I også vil dele jeres arbejde og aktioner for 350 med 350.dk.