Select Page

Som optakt til Folketingsvalget og Europaparlamentsvalget lancerer 350 Klimabevægelsen i Danmark nu et nyt klimapolitisk program, som vi opfordrer alle til at benytte i forbindelse med de forestående valg og udfordre kandidaterne og deres valgkampagner ud fra. Det klimapolitiske program er udarbejdet af den siddende bestyrelse, og på baggrund af drøftelser med foreningens temagrupper og det seneste landsmøde.

Det klimapolitiske program slår fast at 350 Klimabevægelsen i Danmark blandt andet vil arbejde for:

Danmarks reduktionsforpligtelser:
Danmark skal have en klimalov med bindende 5-årige forpligtelser og reduktion af Danmarks CO2-udledninger med mindst 70% i år 2030 (ift. 1990) og opnå nettoudledning på nul i 2040. Danmark skal arbejde for en tilsvarende klimalov indenfor EU.

Fuldt stop for udbygning af fossil energi:
Der skal ikke bygges nogen form for ny infrastruktur til udvinding, transport og distribution af kul, olie og fossil-gas på dansk grund, herunder fossilgas-rørledningen Baltic Pipe. Olie- og gasproduktionen i Nordsøen skal lukkes hurtigst muligt og senest i 2040, og der skal ikke gennemføres flere udbudsrunder. Danske pensionskasser, banker, fonde, kommuner, virksomheder og organisationer skal frasælge investeringer, der ikke er kompatible med målsætningerne i klimaaftalen fra Paris.

Fossilfri el- og varmeforsyning:
Der skal opføres mere sol- og vindenergi, også på land. Kul skal være udfaset fra den danske el- og varmeproduktion senest i 2025, og varmeforsyningen skal være helt fossilfri senest i 2030, ligesom afbrænding af ubæredygtig biomasse og affald skal udfases hurtigst muligt. Senest i 2040 skal der være tilsluttet anlæg til CO2-fangst og -lagring (CCS) til alle former for afbrænding af affald og biomasse samt alle større industrianlæg med proces-emissioner (fx cementproduktion).

Fossilfri transport:
Der skal indføres stop for salg af benzin og dieselbiler fra 2025, og biler, der udleder CO2 og partikler, skal inden 2030 ikke længere have adgang til at køre indenfor den centrale bymidte og/eller bygrænsen i de 10 største danske byer. Der skal indføres en passagerafgift på flyvninger fra danske lufthavne og et forbud mod udbygning af disse, indtil vi har udviklet el-fly eller lignende. Der bør indføres et stop for udbygning af danske motorveje og investeres massivt i udbygning af den kollektive trafik og cyklisme.

Fødevareproduktion og forbrug:
Det danske forbrug af fødevarer baseret på animalsk produktion med uacceptabelt højt CO2-aftryk skal være halveret i 2040. Dyreholdet i dansk landbrug skal reduceres markant og være halveret i 2040, og CO2-lagringen i jord og skov skal øges gennem udtagning af 100.000 hektar organiske lavbundsjorder.

Oplysning og adfærdsændringer:
En klimavenlig livsstil og en generel nedsættelse af forbrug som medfører CO2-udslip, bør fremmes gennem kampagner, information og via det offentliges normsættende rolle i samfundet. De menneskelige handlinger som vi ikke umiddelbart kan udføre uden at det medfører betydelige drivhusgasudledninger, dem må vi reducere mest muligt, indtil der evt. er udviklet mere klimavenlige løsninger.

Læs hele det klimapolitiske program her: https://www.klimabevaegelsen.dk/wp-content/uploads/350-Klimabevægelsen-Klimapolitisk-Program.pdf

Pressekontakt: Formand Thomas Meinert Larsen, tlf 2271 7058
Talsperson Frederik Roland Sandby, tlf 2295 4047
Eller skriv til sek@klimabevaegelsen.dk